Tavelsjöns vatten är fint, antagligen mest beroende på att en stor del av det vatten som tillförs sjön är grundvatten från grusåsen ovanför byn.

Protokoll från 2008 års stämma 2008-03-02 finns nu i filarkivet.
Länk

Umeva och Miljösidan på Umeå kommun genomförde sitt andra möte om det tilltänkta vattenskyddsområdet onsdag den 7 feb 2007 på Tavelsjö bygdegård. Ett 40-tal boende i området hade kommit till mötet.

Umeå Tingsrätt har inte ändrat kronofogdens utslag om olovligt utlagda kollektorslangar i Tavelsjö samfällighet S:16 Tavelsjön. Hovrätten för Övre Norrland har den 26 mars 2007 inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd.
Möjlighet finns att överklaga till Högsta Domstolen senast 16 april.

Ja det blir en av frågorna som förhoppningsvis kommer att besvaras på det uppföljnings-möte som representanter för Umeva och kommunen kommer att ha den 7 februari på Tavelsjö Bygdegård kl. 19.00.
Den stora frågan är fortfarande varför området inte flyttas till en lämpligare plats?

Kallelse Årsstämma 2007
Tavelsjö samfällighetsförening kallar medlemmarna till ordinarie årsstämma 2007
Tid: Torsdagen den 29 mars 2007 kl. 19:00
Plats: Tavelsjö bygdegård

Kommunen och Umeva förbereder för att åter få området från Forslunda till Tavelsjö fastställt som vattenskyddsområde.

Det nya förslaget till föreskrifter innebär ett utökat vattenskydd som dock ekonomiskt kan drabba fastighetsägare, boende och verksamma i området.