Umeå Tingsrätt har inte ändrat kronofogdens utslag om olovligt utlagda kollektorslangar i Tavelsjö samfällighet S:16 Tavelsjön. Hovrätten för Övre Norrland har den 26 mars 2007 inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd.
Möjlighet finns att överklaga till Högsta Domstolen senast 16 april.

För undvikande av spekulationer och ryktesspridning väljer styrelsen för Tavelsjö samfällighetsförening att publicera kronofogdens utslag och efter motpartens överklagande, tingsrättens slutliga beslut samt hovrättens slutliga beslut.

Tingsrätten har den 27 feb 2007 beslutat att kronofogdens utslag från den 28 juli 2005 skall gälla. Ärendet gäller att två fastighetsägare i Tavelsjö utan att ha fått lov från Tavelsjö samfällighetsförening (fastighetsägaren till Tavelsjö s:16), lagt ut 400-600m kollektorslangar i Tavelsjön för att med eldrivna värmepumpar ta ut värme från sjön.

Beslutet betyder bl.a. att en ägare till ytvatten har rätten även till sjöbotten. Den som tänker sig utnyttja en sjö för fasta anordningar som ex. kollektorslangar måste förutom anmälan till miljönämnd, ha tillåtelse av den som äger vattnet. En skriftlig överenskommelse eller servitut måste upprättas mellan parterna.

I de aktuella fallen har ingen sådan överenskommelse träffats. Tvärt om har samfälligheten såsom framgår av beslutet tydligt klarlagt att de berörda fastighetsägarna inte skulle få disponera sjön för att lägga ner kollektorslangar. Trots detta så har de valt att lägga ner slangarna. Styrelsen har verkställt medlemmarnas beslut att sjön skall fredas mot denna verksamhet och att se till att de olovligen utlagda kollektorslangarna tas upp ur sjön. Vid tre olika tillfällen har fastighetsägarna erbjudits att frivilligt ta upp slangarna.

Vid sin utvärdering har samfälligheten bedömt att ett brett utnyttjande av sjön för detta ändamål skulle medföra stora nackdelar framför allt för båttrafik och andra fritidsaktiviteter på sjön och vid dess grunda ständer. Inga myndigheter planlägger eller kontrollerar och håller rätt på dessa anläggningar. Tavelsjö samfällighetsförening har det övergripande ansvaret/helhetssynen och måste själv ta ställning till vad som kan läggas ner i sjön.

Styrelsen tycker att det är viktigt att alla respekterar äganderätten, ett villkor för att samvaron mellan boende i byn skall fungera bra.

Kronofogdens utslag och tingsrättens slutliga beslut se länk1 och hovrättens beslut länk2 .

Mars 2007
Tavelsjö Samfällighetsförening
Styrelsen