Umeva och Miljösidan på Umeå kommun genomförde sitt andra möte om det tilltänkta vattenskyddsområdet onsdag den 7 feb 2007 på Tavelsjö bygdegård. Ett 40-tal boende i området hade kommit till mötet.

Miljökontoret gick igenom hur de tänker sig att de speciella krav som ställs på ett vattenskyddsområde ska hanteras. Umeva gick igenom sina svar på de frågeställningarna som Tavelsjö Samfällighet och Byalagen i området har upprättat.

Tavelsjö Samfällighet (f.d. byalaget) redovisade byns målsättning att:
- de ekonomiska och miljömässiga värdena för bygden skall bibehållas även om ett skyddsområde etable__ras.
- kommunen skall vara positiv och generös vid behandling av lov och tillstånd för bostäder, verksamheter och anläggningar i den bygd som berörs.

Allt för att bygden inte ska utarmas på grund av att skyddsområde fastställs.

Erik Sundkvist från Hissjö förde minnesanteckningar vid mötet och dessa kan hämtas via denna länk .

De detaljsynpunkter på vattenskyddsföreskrifterna som tagits fram av byarnas representanter ska i en mindre grupp från byarna vidare diskuteras med Umeva och miljökontoret.

Tavelsjö Samfällighetsförening
Göran Sundqvist