Tavelsjö Samfällighetsförening äger och förvaltar mark och vatten som vid laga skifte 1868-01-13 avsattes att utgöra gemensamma områden för dåvarande skifteslaget.
Medlemmar i föreningen som bildades 2004-09-21 är ägare till de stamfastigheter i Tavelsjö by som fastlades vid laga skiftet inklusive de fastigheter som bildats genom delning av dessa.
De ursprungliga gemensamma områdena har genom åren i vissa fall förändrats i samband med olika fastighetsförrättningar. Förteckning över nuvarande medlemmar och kartor över aktuella områden finns hos styrelsen.
länk till häftet