Stadgar för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening. Efter revidering av två på varandra genomförda årsstämmor, 2012-12-08 och 2013-04-23. StAadgarna är registrerade hos Bolagsverket.

Kan hämtas som pdf-version här.

Stadgar för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening.

Reviderade och antagna vid föreningens årsmöte 2008 samt vid årsmöte den 19 mars 2009. Reviderade avseende § 6 vid årsmöte 2013.

 

§ 1 Firma

Föreningens namn är Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening.

Föreningen marknadsförs under namnet Tavelsjö ByaNät.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bygga, äga och underhålla ett ”bredbandsnät" för Tavelsjöbygden. Med ”bredbandsnät” innefattas såväl lösningar med fiberoptik som andra funktionella lösningar. Föreningen skall också upphandla tjänster i nätet att ställas till medlemmarnas förfogande.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Umeå kommun.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande vilken är fastighetsägare och/ eller bosatt inom föreningens verksamhetsområde, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 5 Årsavgift

Medlem skall till föreningen betala årsavgift enligt föreningsstämmans beslut, dock högst 200 kronor per år. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6 Insats i Tavelsjö ByaNät

Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp på 28.500 kronor. Insatsen skall erläggas kontant alternativt genom att en insatsförbindelse tecknas. En insats återbetalas endast vid föreningens upphörande eller föreningens försäljning. Medlemsinsats kan överlåtas.

Ägare till fastighet som är ansluten till föreningens bredbandsnät har ansvar för att informera föreningen om ett förestående ägarbyte. Överlåtelse av insatsen i föreningen till den anslutna fastighetens nya ägare bör ske samtidigt med ägarbyte av fastigheten.

Om en registrerad medlem låter bli att betala medlemsavgift som beslutats av föreningen skall föreningen undersöka om den fastighet som är kopplad till medlemskapet bytt ägare.

Om ägarskifte har skett men ägaröverlåtelse avseende insatsen inte delgivits föreningen skall insatsen anses ha övergått till fastighetens nya ägare vid början av det år för vilket medlemsavgift inte betalats, dock tidigast vid dagen för fastighetens ägarbyte.

Om fastighetens nya ägare inte vill överta insatsen och därigenom bli medlem i föreningen skall detta delges föreningen. Insatsen tillfaller därmed föreningen.

§ 7 Övriga avgifter

För utnyttjande av föreningens tjänster ska medlemmarna betala avgift. Avgiften fastställs av styrelsen för de olika tjänster som föreningen tillhandahåller.

§ 8 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas av föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats till medlemmen.

§ 9 Avgång ur föreningen

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid årsskiftet om uppsägning skett minst tre månader före årsskiftet. Vid uteslutning, avgång av annan anledning eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången kan annat beslut tas av styrelsen. Beträffande den del av avgiften som avser insatsförbindelsen sker återbetalning i enlighet med föreningsstämmans beslut.

§ 10 Styrelse

Styrelsen består av ordförande samt ledamöter, sammantaget lägst tre och högst nio personer med lägst två och högst fem suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Halva styrelsens väljs på ett år, halva styrelsen väljs på två år. Suppleanter väljs på ett år. Styrelsesuppleanter har närvarorätt vid styrelsemöte.

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma skall tecknas av styrelsen eller den eller de som styrelsen utser.

§ 12 Revisor

Vid ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas två ordinarie revisorer med två suppleanter fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår utgörs av kalenderåret.

§ 14 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma sker genom e-post till medlemmar, via brev på posten till medlemmar som saknar e-postadress samt via lämplig hemsida och nyhetsgrupp. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen tidigast fyra veckor före föreningsstämma och senast 2 veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas kännedom genom affischering på anslagstavlor exempelvis i livsmedelsbutiker, hemsida, nyhetsgrupp eller via e-post.

§ 15 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av stämmoordförande

2. Anmälan av protokollförare

3. Godkännande av röstlängd

4. Val av justerare

5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret

8. Revisorernas berättelse

9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställda balansräkning

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Motioner

13. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer

14. Budget

15. Medlemsavgift

16. Övriga avgifter

17. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

18. Val av revisorer och suppleanter

19. Val av valberedning

20. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman

21. Avslutning

§ 16 Extra föreningsstämma

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas, då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av minst en tjugondedel av föreningens medlemmar.

§ 17 Motioner till föreningsstämman

Medlem har rätten att motionera till föreningsstämman. Motion skall vara styrelsen tillhanda minst fyra veckor före stämman.

§ 18 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt senast fastställd balansräkning skall sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med beaktande av 10 kap 3 § FL enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 19 Upplösning av föreningen

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

§ 20 Stadgeändringar

Stadgeändring kan ske efter beslut på två på varandra följande stämmor, med minst två veckors mellanrum mellan stämmorna.