Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma.

Tisdag 23 juni 2020 klockan 19.00

Sundlingska Gården, gräsmattan

Kallelsen med föredragningslista och valberednings förslag kan laddas ned här. Verksamhetsberättelsen kan laddas ned här.

 

Detta år är det mycket som blir annorlunda. Covid 19/Corona har påverkat det mesta i samhället under året även för TBN. Stämman har senarelagts och blir därför möjlig genomföra utomhus denna gång, med möjlighet att sitta glest. Men alla som deltar bör välja kläder utifrån det väder som då gäller.

Året som gått har präglats av utbyggnad av nätet och TBN har idag över 1000 anslutna fastigheter. Och flera tillkommer. Det har skett med god kontroll av ekonomi och systemlösningar. Mer om det vid stämman.

Föredragningslista och valberedningens förslag bifogas kallelsen och finns även tillgänglig via ByaNät-portalen www.bygdeportalen.se efter den 9 juni.

Utöver stadgeenliga ärenden, vill styrelsen ge möjlighet till frågor och svar kring föreningens pågående verksamhet. Dessutom redovisas dagsläget kring Bredband till alla-projektet.

Balans- och resultaträkning finns tillgänglig hos kassören Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg, som också besvarar eventuella frågor. Via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

TBN bjuder på fika!

Välkomna!

Styrelsen för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

/Hans Weinehall, ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Direktsändning planeras!

För att så många medlemmar som möjligt ska kunna följa vad som händer under stämman planeras en direktsändning. Går det i lås kommer en Youtube-länk att skickas via epost under onsdagen den 17 juni till medlemmar som Tavelsjö ByaNät har fungerande e-postadress till. Dyker ingen länk upp kontaktas Medlemsservice på telefon 070-3235614.

 

 

Årsstämma torsdag 23 juni 2020, Sundlingska gården

1. Öppnande.

2. Val av stämmoordförande.

3. Anmälan av protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd.

5. Val av justerare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning.

8. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

9. Revisorernas berättelse.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställd balansräkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Motioner.

14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

15. Budget.

16. Medlemsavgift för år 2021.

17. Övriga avgifter.

18. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

19. Val av revisorer och suppleanter.

20. Val av valberedning.

21. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman.

22. Avslutande.

 

 

Valberedningens förslag till årsstämma 2020-06-23

Valberedningen har haft följande sammansättning: Alf Söderlund, Rödåsel (sammankallande), Monica Sandström, Långviken, Conny Fjällström, Varmvattnet, Lars Tegman, Selet och Karl-Olof Olofsson, Blomdal.

 

Stämmopresidium

Valberedningens förslag:

Mötesordförande Torbjörn Wennebro, Kvarnsvedjan

Årsmötessekreterare Leif Carlson, Övre Näset

 

Ordförande med mandattid 1 år

Valberedningens förslag:

Hans Weinehall, Varmvattnet (omval)

 

Ordinarie ledamöter med mandattid 2 år (2020 och 2021)

Halva styrelsen väljs vid årsstämman för en mandattid på två år. Den andra halvan av styrelsen väljs därefter följande år för kommande två år.

Valberedningens förslag:

Mårten Edberg, Långviksvallen (omval)

Göran Sundqvist, Svedjan (omval)

Bo Vik, Tavelsjö (omval)

Tomas Hägglund, Vindel-Ånäset (omval)

Infomation

Ledamöter med ett års kvarvarande mandattid (valda årsstämman 2019): Bo Jonsson, Signilsbäck, Leif Carlson, Övre Näset, Kenneth Lindberg, Sunnansjö, Bo Nimrodsson, Avanäs, Lina Juslin, Övre Näset

 

Styrelsesuppleanter med mandattid 1 år

Valberedningens förslag:

Fredrik Nilsson, Överrödå (omval)

Anton Holmlund, Trollberget (omval)

Majlen Rehnman, Överrödå (omval)

Magnus Forsell, Västerbacka (omval)

 

Revisorer med mandattid 1 år

Valberedningens förslag:

Hans-Eric Forsman (omval)

Kjell-Åke Johansson (omval)

 

Revisorssuppleanter med mandattid 1 år

Valberedningens förslag:

Marianne Nilsson (omval)

Andreas Helgesson (omval)