Verksamhetsberättelse år 2019

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening, som ägs gemensamt av oss medlemmar, förvaltar bygdens eget bredbandsnät. Vid årsskiftet 2019/2020 var 1029 fastigheter anslutna till bredbandsnätet.

Styrelsens uppdrag handlar i huvudsak om drift och skötsel av nätet, förverkligandet av nya anslutningar samt medlemskontakter – främst genom vår medlemsservice. I viss mån sker det också vissa mötesaktiviteter utöver årsmötet. Till exempel sådana som rör särskilda projekt eller trivselaktiviteter.

Det finns också möjligheter för medlemmar att ta del av information från styrelsen eller medlemsservice via olika sociala medier och självklart också utbyta tankar sinsemellan. Viktigast är då www.bygdeportalen.se och Tavelsjö ByaNäts egen Facebook-sida.

Under förra året gästades vi av styrelsen för KrsNet från Finland. Delar av vår styrelse fick en trevlig stund och olika erfarenheter och tankar byttes. KrsNet är också en medlemsägd förening och ungefär lika stor som vår. Det var ett trevligt besök från vänner på andra sidan Kvarken.

1 krsnet

Under förra året gästades vi av styrelsen för KrsNet från Finland. De säger sig ha inspirerats av oss.

Bredband till alla. Ett gott exempel på ett lyckat EU-projekt

Under år 2019, som var det tredje året för EU-projektet ”Bredband till alla”, har antalet anslutna fastigheter och medlemmar ökat med 65, varav 58 anslutna via projektet. Projektet har letts av Per-Gunnar Olofsson, som tillsam-mans med olika medarbetare gjort ett fint arbete.

Som tidigare år har Sune Karlssons Maskintjänst bistått med gräv- och plöjinsatser. Detta tillsammans med årets tillskott av andra resurser har bildat ett sammansvetsat arbetslag, som klarat av att genomföra väldigt mycket av projektet.

Projektet omsätter mycket pengar och måste genomföras utifrån ett till stora delar komplicerat regelverk. Detta har ställt en hel del krav på dem som jobbat mest aktivt i projektet och styrelsen anser att de inblandade personerna förverkligat förväntningarna. Eftersom projektet inneburit behov av bättre inmätningsutrustning och utbildning på denna skapas också bättre underlag för en korrekt dokumentation av hela nätets beståndsdelar, vilket underlättar driften.

Arbetet med projektet har i huvudsak hanterats inom det helägda dotterbolaget Tavelsjö ByaNät AB, som alltså till 100 procent ägs och kontrolleras av föreningen. Räkenskaperna för bolaget granskas av samma stämmovalda revisorer som för den ekonomiska föreningen. Inom ramen för regelverket har en överföring på 197.134 kronor gjorts till modern, Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening. Bolagets slutliga resultat för verksamhetsåret 2019 uppgick till 0 kronor.

2 sune med medhjälpare

Sune Karlsson från Mickelträsk ser till att fiberkabeln förläggs på ett tryggt sätt. Sebastian Dahl assisterar.

Med de anslutningar som planeras att genomföras under år 2020 kommer Tavelsjö ByaNät att ha närmare 1100 medlemmar vid årets slut. Detta är en spännande utveckling för en förening som startade våren 2002 – det vill säga för 18 år sedan.

Tack vare att vi idag är en förhållandevis stor bredbandsförening är vi många som bär de fasta kostnaderna. Det skapar bra förutsättningar för en långsiktigt god ekonomi och möjligheter att hela tiden utveckla bredbandsnätet. Till nytta för oss medlemmar men också för hela bygdens invånare, företag och föreningar.

Bredbandssatsningen i våra bygder har definitivt bidragit till att området haft en positiv befolkningsutveckling. Tillgång till snabbt bredband är attraktivt för inte minst ungdomar. Olika företag kan erbjuda mötestillfällen och funktioner som förr ofta var förbehållet städerna. Olika former av företagande har stimulerats och utvecklats vilket varit positivt för såväl sysselsättning som bosättning i landsbygdsområdet. Med de drygt 100 byar som idag omfattas av TBN inom kommunerna Vindeln, Vännäs och Umeå har också samhörigheten förstärkts.

Alla som är aktivt anslutna har tillgång till upp till 100 Mbit/s i båda riktningarna. Den som vill öka hastigheten till 300 Mbit/s kan också beställa detta. Det kostar idag 75 kronor extra i månaden och beställs hos medlemsservice. IT-branschen präglas av en ständig utveckling, både när det gäller teknik och olika användningsområden. Styrelsen har en ständig ambition att följa teknikutvecklingen och de krav som den kan komma att ställa på vårt nät.

 

Internetaccess

Tavelsjö ByaNät har ett gällande avtal med internetleverantören A3. Detta kommer att konkurrensutsättas under år 2020 via en ny upphandling.

Nuvarande avtal rymmer internetleverans och e-post. Det är den tjänsten som vår förening tar ansvar för. Eventuella andra tjänster, som till exempel olika TV-tjänster eller IP-telefoni, hanteras av varje enskild medlem utifrån egna behov.

 

Medlemsservice 070-323 56 14

Om det uppstår problem med bredbandsanslutningen eller om det finns frågor av olika slag kan medlemmar och hyresgästanslutningar ringa 070-323 56 14 – vår egen medlemsservice. Det är Lena Alwerud i Långviksvallen som, liksom tidigare år, svarar på detta nummer under vardagar 08.00 - 17.00. Innan man ringer om ett fel rekommenderas att först kontrollera om det är den egna utrustningen som är problemet. Ett samtal med grannen som också har bredband via Tavelsjö ByaNät kan ofta bidra till att klara ut om det är ett allmänt fel eller inte.

Tavelsjö ByaNät samarbetar med den webbaserade www.ledningskollen.se. Även enskilda personer kan vända sig till Ledningskollen inför planerade grävjobb. På så sätt nås även nätägare av el och tele. Det går också att ringa till medlemsservice direkt för att begära utsättning av fiberkabeln vid planerade grävarbeten. Kontakt om planerat grävande bör tas med minst en vecka i förväg. Om det bedöms nödvändigt åker någon ut för att markera bredbandskabeln. På så sätt kan en ofta kostsam avgrävning undvikas.

Överlåtelse av medlemskap vid fastighetsförsäljning är andra frågor som brukar dyka upp hos medlemsservice. Information finns bå-de på Facebook och

www.bygdeportalen.se. Där kan man till exempel läsa om avbrott och andra driftstörningar via

3 Robert

Robert Pettersson, ElIT AB, har stått för det mesta av svetsjobben hos Tavelsjö ByaNät senaste åren.

mobil uppkoppling eller i efterhand när internet kommit tillbaka. Ifall Facebook nyttjas och man markerar ”Följ” + ”Gilla” fås uppdateringar direkt i det egna flödet.

 

Serviceinsatser hos medlemmar

Medlemmar i Tavelsjö ByaNät kan föreningen minigrävare till ett förmånligt pris när den inte används i verksamheten. Uthyrningen hanteras av Fredrik Nilsson som nås på mobilnummer 070-175 29 36. Mer information om detta finns på www.bygdeportalen.se.

Under året har cirka 70 mediaomvandlare (dosan på väggen där fibern kommer in i huset) bytts. Det har förekommit ett antal mer omfattande strömavbrott i nätet. Dessa har i huvudsak varit kortvariga och berott på störningar hos Umeå Energi, Vattenfall eller Skellefteå kraft. Det har också varit ett antal avbrott på grund av att säkringar löst ut, lokala elfel, backuper som hängt sig och i några enstaka fall skadad fiber och utrustning som gått sönder.

I samband med projektet ”Bredband till alla” har vissa planerade och avgränsade avbrott förekommit. De berörda medlemmarna har då kontaktats i förväg.

 

Leasetid

Bredbandsnätet har en så kallad leasetid på upp till 20 minuter. När man kopplar in en ny dator eller router direkt i mediaomvandlaren uppstår därför ofta en fördröjning innan bred-bandet fungerar igen. Man slipper denna fördröjning genom att, när den nya utrustningen kopplats in, dra ut strömkabeln till mediaomvandlaren och vänta cirka fem sekunder innan den sätts in igen. Då frigörs IP-adressen och bredbandet ska normalt direkt fungera som vanligt. Det går också att ringa till Medlemsservice under vardagar 08.00 – 17.00 för att få IP-adressen frigjord.

4 Årsmöte

 Tavelsjö ByaNäts årsmöte i Rödåsels bygdegård 2019.

Inköp av materiel

Under året har inköp skett av material för anslutning av tillkommande fastigheter samt det som krävts för att vidmakthålla nätets funktion.

 

Uthyrning av minigrävaren

Medlemmar i Tavelsjö ByaNät kan hyra föreningens minigrävare till ett förmånligt pris när denna inte används i verksamheten. Uthyrningen hanteras av Fredrik Nilsson som nås på mobilnummer 070-1752936. Mer in formation om detta finns på www.bygdeportalen.se

 

Ekonomi

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening har under årens lopp eftersträvat en stabil ekonomi med en stark balansräkning. Soliditeten uppgår vid bokslutet till 96,9 %. Årsomsättningen i den löpande verksamheten för år 2019 var 1.331.105 kronor. Omsättningen i projektet ”Bredband till alla” uppgick under året till 3.634.942 kronor. Året före (2018) var omsättningen i projektet 4.754.196 kronor. Projekttiden är utökad till fem år och ska slutredovisas senast 31 december 2020. Sammanlagt har projektet under åren 2016-2019 sammantaget omsatt 18.466.838 kronor. Projektet drivs inom ramen för TBN:s dotterbolag TBN AB.

Bolaget gjorde under år 2019 ett överskott på 197.134 kronor. Överskottet har i bokslutet överförts till TBN i form av koncernbidrag. Årets avskrivning på nätet uppgår till 370.000 kronor. Årets överskott på 193.196 kronor utgörs av skattebefriad ideell medlemsavgift.

Det sammanlagda bokförda värdet av inbetalda ägarinsatser i Tavelsjö ByaNät som betalats in av nya medlemmar uppgick vid årets slut till 2.082.663 kronor. Sammanlagt uppgår värdet av inbetalda insatser i föreningen till 28.437.879 kronor.

För styrelsen har det varit angeläget att förvalta föreningens kapital med värdesäkring som hög prioritet. Utlåningen till Tavelsjö- och Rödåbygden Utveckling Ekonomisk förening (TuRe) var vid årsskiftet 300.000 kronor. Därutöver är 950.000 placerat i räntebärande konto i Collector bank med statlig insättningsgaranti. Placeringen förenar acceptabel avkastning, trygg placering och att kapitalet är tillgängligt för våra egna satsningar.

 

Slutord

Tavelsjö ByaNät har under snart 20 år byggt upp ett medlemsägt – och egendrivet – bredbandsnät för både privata hushåll och företag i den landsbygd där kommunerna Vännäs, Vindeln och Umeå möts geografiskt. Styrelsen vill rikta ett särskilt välkommen till de 65 nya medlemmar som tillkommit under verksamhetsåret. Vi tillhör landets större medlemsägda bredbandsnät sett till antalet medlemmar och framför allt den geografiska utbredningen.

Styrelsen har att förvalta nätet på ett sätt som möter behoven när det gäller kapacitet, säkerhet och tillgänglighet i nätet samt i förekommande fall åtgärda de skador och servicebehov som uppstår. Detta har skett inom ramen för antagen budget och med oförändrade månadsavgifter sedan år 2008.

Styrelsen, personal och olika tjänsteleverantörer har haft ett tidskrävande och målmedvetet engagemang inom ”Bredband till alla”-projektet. Under år 2020 står ytterligare minst 40 fastigheter i tur att anslutas till vårt bredbandsnät.

Det ekonomiska värdet av vårt bredbandsnät är en sak, det har också ett stort funktionellt värde då det underlättar för etablering av föreningsaktiviteter och företagsetableringar samt för inflyttning till bygden. Till detta kommer ökade fastighetsvärden som fått genomslag i samband med genomförda husförsäljningar. Styrelsen vill understryka den betydelse som vår gemensamma investering i nätet och de mångas goda insatser haft för våra bygder och alla som bor, verkar eller besöker oss. Allt detta har uppnåtts via ett stort engagemang och gemensamma tag.

Föreningens ekonomi har liksom tidigare år skötts av Nils-Ola Andersson och medlemsservice hanteras av Lena Alwerud. Dessa utgör medlemmarnas viktigaste kontaktvägar med föreningen och bidrar till att upprätthålla ett starkt förtroende hos medlemmarna.

Avslutningsvis riktar styrelsen ett stort tack till medlemmarna som gett oss förtroendet att arbeta i styrelsen och förvaltningen av den viktiga infrastruktur som fibernätet utgör för bygdens fortsatta utveckling.

Tavelsjö den 26 mars 2020

 

Styrelsen, ordinarie:

Hans Weinehall, Leif Carlsson, Mårten Edberg, Bo Vik, Thomas Hägglund, Bo Jonsson, Kenneth Lindberg, Bo Nimrodsson, Göran Sundqvist ochLina Juslin

 

Styrelsen, ersättare:

Magnus Forsell, Anton Holmlund ,Fredrik Nilsson och Majlen Rehnman

 

5 karta

Karta över vårt bredbandsnät

(röd färg visar på tillkommande delar i senaste årens projekt)