LRF Västerbotten bjöd in till mötet där jurist Jonas Hägerlind från LRF Konsult medverkade.
Umeva har under många år arbetat för att ta fram nya skyddsregler för Vindelälvsåsen, som delvis försörjer Umeå kommun med dricksvatten.


En rad informationsmöten har tidigare hållits och ett slutligt förslag från Umeva och Umeå kommun är nu nära.

Vattenskyddsområdet innebär många begränsningar för dem som bor där och det kan till exempel bli svårt att etablera eller utöka verksamheter inom den så kallade primära zonen och lantbrukare berörs av många restriktioner.

Även om de boende själva är mycket rädda om vattenkvaliteten finns många hot, bland annat rester från den nedlagda plantskolan i Piparböle och vägar med tung trafik som går rakt genom området.

Många anser därför att det allra bästa vore att flytta vattentäkten ovanför Rödå. Flera har också reagerat mot att boende inom skyddsområdet, utöver olika restriktioner, tvingas betala avgifter för att söka tillstånd och dispenser som övriga Umeåbor slipper.

Jonas Hägerlind berättade att en markägare normalt har rätt att överklaga beslut om ett vattenskyddsområde.

Krav på ersättning för merkostnader måste ställas inom ett år från att skyddsområdet beslutas eller om man får avslag på en tillståndsansökan. Det är dock normalt bara om den nuvarande markanvändningen försvåras mycket och fastigheten blir mindre värd som man kan få ersättning.

Det är svårt att i förväg veta hur långtgående krav som kommunen kommer att ställa på jordbruk, avlopp mm. Många boende upplever detta som en stor osäkerhet och har efterfrågat tydligare kriterier från miljö och hälsa för vad som gäller, dock hittills utan resultat.

De boende beslöt att samlas igen när ett slutligt förslag kommer, för att ta fram ett gemensamt yttrande.