Doris Grellmann och Pernilla Helmersson, båda från utvecklingsavdelningen, Umeå kommun informerade om den pågående planeringen av framtida LIS-områden enligt den nya strandskyddslagen från juli 2009.

Strandskyddslagen har två huvudsakliga syften: att trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång till stränderna och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och vatten.

Strandskyddet gäller 100 m från strandlinjen upp på land och i vatten längs vattendrag, sjöar och kust. Dispens för strandskyddet kan ges enbart om det kan åberopas ett av de 6 skärskilda skälen som finns uppräknade i lagen.

Vid framtida exploateringar av stränderna måste numera alltid lämnas en fri passage längs stranden.
Kommunen kan dock i sin översiktsplan peka ut så kallade LIS-områden. Syftet är att stimulera utvecklingen på landsbygden genom att ta tillvara på strändernas attraktionskraft.

LIS-områden är ett ytterligare skäl som kan åberopas vid dispensgivning och innebär lättnader i strandskyddet för strandområden där exploateringen gynnar utvecklingen av landsbygden.

Umeå kommun ska nu i tillsammans med Umeå regionen tar fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med utpekade LIS-områden. Mötet var ett första informationsmöte för att starta en dialog hur vi på bästa sätt kan samverka i byarna för att arbeta fram förutsättningar/principer för och förslag på lägen av lämpliga LIS-områden för både bostäder och verksamheter.

Kontaktnätet för lokala byautvecklingsgrupper har i samarbete med LRF’s lokala grupp för landsbygdsutveckling i Umeå tagit på sig att koordinera arbetet med att ge förslag över lämpliga LIS-områden till Umeå kommun. Mötet var det första av tre inplanerade möten. Det finns fler möjligheter att delta vid nästa möte 31 mars i Kasamark alt. i Umeå/Nolia den 12 april.
Om Du vill se bilderna som visades.

Dokument från informationen Klicka här

Kontaktpersoner för Kontaktnätet är:
Enar Jonsson 070-589 70 94 och
Göran Sundqvist 070-646 57 73