Umeva har på Umeå kommuns uppdrag lagt ett nytt förslag till skyddsföreskrifter för vattentäkter inom Umeå kommun.

Dessa föreskrifter berör ett område från vattentäkten i Forslunda via Hissjö och Haddingen upp till en linje Altjärn – Varmvattnet och täcker hela Tavelsjön och Tavelsjöns tillrinningsområde.

Om föreslagna föreskrifterna blir antagna i sin nuvarande form så innebär det inskränkningar för framför allt jord- och skogsbruk. Men alla boende i området berörs mer eller mindre. Och även det rörliga friluftslivet berörs genom att terrängfordon bara får framföras på vissa leder i området.

Det finns farhågor för att föreskrifterna lägger en ”kall hand” över Hissjö-Tavelsjöbygden med minskat företagande och minskad efterfrågan på hus. Det sin tur kan leda till total utarmning av bygden.

Alla har naturligtvis intresse av att det finns tillräcklig tillgång till vatten av god kvalité. Men vid val av vattentäkter för större områden är det viktigt att de begränsningar som erfordras inte berör många boende och företag och att de är väl motiverade.

Alternativ som berör färre och därmed minskar risken för föroreningar av vattentäkten, måste noga övervägas. Det måste också klarläggas att de som drabbas ekonomiskt blir kompenserade för detta.

Kommunen kan också få stora svårigheter med att sköta tillsynen om föreskrifterna inte är väl förankrade hos de som berörs.

Det förslag som antogs av Kommunfullmäktige för snart 4 år sedan har överklagats i flera omgångar och Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut.

Tavelsjö Samfällighet har uppmärksammat att frågan åter tagits upp genom en insändare i VK och begärt att samråd skall ske med alla markägare/brukare i området. I tillägg till detta så har samfälligheten också skriftligt begärt att Umeva ska redovisa allt utredningsmaterial som ligger till grund för förslaget.

Karta över området som gjordes 2001 kan hämtas här.

Göran Sundqvist
Suppleant i Tavelsjö Samfällighets styrelse.