Tavelsjo byanat v1Berättelse om Tavelsjö ByaNäts verksamhet år 2021

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening, som ägs gemensamt av oss medlemmar, förvaltar bygdens eget bredbandsnät. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1103 fastigheter anslutna till bredbandsnätet.

År 2021 var ännu ett år där samhället påverkades väldigt mycket av pandemin. Medlemmar har vittnat om det stora värde bredbandsnätet innebär. Många har kunnat sitt arbete, skolan eller fritidsverksamheter på distans. Pandemiåren har skapat nya erfarenheter som i sin tur kan bidra till ännu mer positiv syn över vilka möjligheter det finns att bo och verka på landsbygden

 

Ladda ned årsberättelsen i pdf-format här.

 

Styrelsens uppdrag handlar i huvudsak om drift och skötsel av nätet, förverkligandet av nya anslutningar samt medlemskontakter – främst genom vår medlemsservice. I viss mån sker det också vissa mötesaktiviteter utöver årsmötet. Till exempel sådana som rör särskilda projekt eller trivselaktiviteter.

Det finns också möjligheter för medlemmar att ta del av information från styrelsen eller medlemsservice via olika sociala medier. Med dessa är det också möjlighet att utbyta tankar medlemmar emellan. Viktigast är då www.bygdeportalen.se och Tavelsjö ByaNäts egen sida på Facebook.

 

Byggande och särskilda insatser 2021

Under året har det tillkommit 28 anslutningar. Projektledare har även detta år varit Per-Gunnar Olofsson, som tillsammans med olika medarbetare gjort ett fint arbete. Sune Karlssons Maskintjänst har anlitats gräv- och plöjningsinsatser. Företaget El IT AB har anlitats för att göra installationstjänster.

2021 06 08 P G Olofsson och Sune Avalidenvägen Lilla Amerika kompr

 Per-Gunnar Olofsson och Sune Karlsson vid lagning av skada vid Lilla Amerika, Avalidenvägen.

 

Tavelsjö ByaNät firar sitt 20-årsjubileum under år 2022. Vi är ett av de största medlemsägda bredbandsnäten i Sverige.

2021 06 17 Byggmöte

De 28 nya anslutningarna 2021 blev inte gjorda av sig självt. Det behövs också en hel del planering och ett och annat byggmöte.

 

Genom att vi är många som kan dela på de fasta kostnaderna har vi en god och stabil ekonomi. Det skapar goda förutsättningar att utveckla vårt bredbandsnät på olika sätt.

 

2022 Lena Alwerud

Lena Alwerud har hållit i Tavelsjö ByaNäts medlemsservice sedan år 2004. Hösten 2022 ska Lena syssla med annat och då tar denna epok slut.

 

Ett utvecklat bredbandsnät är värdefullt för vår bygds utveckling. Det skapar samhörighet och förbättrade möjligheter att bo och verka för både ung som gammal. Olika former av företagande har stimulerats och det har varit positivt för såväl sysselsättning som bosättning i landsbygdsområdet. Med de 108 byar som idag försörjs av TBN inom kommunerna Vindeln, Vännäs och Umeå har också den geografiska samhörigheten stärkts.

För närvarande är standardhastigheten i nätet upp till 100 Mbit/s i båda riktningarna. Det är också möjligt att öka hastigheten till 300 Mbit/s, vilket kostar 75 kronor extra per månad. Detta beställs hos medlemsservice. IT-branschen präglas av en ständig utveckling, både när det gäller teknik och olika användningsområden. Styrelsen har en ständig ambition att följa teknikutvecklingen och de krav som den kan komma att ställa på vårt nät.

 

Internetaccess

Tavelsjö ByaNät har ett gällande avtal med internetleverantören Bredband2 (tidigare A3). Avtalet rymmer internetleverans och e-post. Det är den tjänsten som vår förening tar ansvar för. Eventuella andra tjänster, som till exempel olika TV-tjänster eller IP-telefoni, hanteras av varje enskild medlem utifrån egna behov. En trend är att olika strömningstjänster ökar.

 

Medlemsservice 070-323 56 14

Medlemsservice är en uppskattad tjänst som för många är kontaktytan mot Tavelsjö ByaNät. Lena Alwerud ansvarat för medlemsservice under vardagar 08.00 - 17.00. Telefonnumret man ska ringa om man har problem eller olika frågor är 070-323 56 14. Upplever man att det är fel på anslutningen bör man först kontrollera den egna utrustningen. Ett samtal med grannen, som också har bredband via Tavelsjö Bya­Nät, kan ofta bidra till att klara ut om det är ett allmänt fel eller inte.

Information som är viktig att ta del av finns både på Facebook och Bygdeportalen.se. Där kan man till exempel läsa om avbrott och andra driftstörningar via mobil uppkoppling eller i efterhand när internet kommit tillbaka.

Ifall Facebook nyttjas och man markerar ”Följ” + ”Gilla” fås uppdateringar direkt i det egna flödet.

Överlåtelse av medlemskap när en fastighet säljs är en vanlig fråga som kan hanteras via medlemsservice.

 

Ledningskollen.se

Tavelsjö ByaNät samarbetar med den webbaserade www.ledningskollen.se. Dit kan både företag och enskilda vända sig inför planerade grävjobb. På så sätt nås de alla med kablar i backen som registrerat sig i Ledningskollen.se. Det går också att ringa till medlemsservice direkt för att begära utsättning av fiberkabeln vid planerade grävarbeten. Kontakt om planerat grävande bör tas minst en fem arbetsdagar i förväg.

Om det bedöms nödvändigt åker någon ut för att markera var bredbandet finns. På så sätt kan man undvika en kostsam avgrävning.

 

Serviceinsatser hos medlemmar

Under året har 48 mediaomvandlare bytts (dosan på väggen där fibern kommer in i huset). Det har förekommit några mer omfattande strömavbrott i nätet. Dessa har i huvudsak varit kortvariga och berott på störningar hos Umeå Energi, Vattenfall eller Skellefteå kraft. Det har också varit ett antal avbrott på grund av att säkringar löst ut, lokala elfel, backuper som hängt sig och i några enstaka fall skadad fiber och utrustning som gått sönder.

I samband med inkoppling av nya anslutningar har vissa planerade och avgränsade avbrott förekommit. Berörda medlemmar har då kontaktats i förväg.

Rooland Johansson Hjuksbäck 2021 06 18

Under ett år sker det olika saker i vårt nät. Och då ska det fixas. Här är det Roland Johansson som ser till att en avgrävning blir lagad i Hjuksbäck.

 

Leasetid

Bredbandsnätet har en så kallad leasetid på upp till 20 minuter. När man kopplar in en ny dator eller router direkt i mediaomvandlaren uppstår därför ofta en fördröjning innan bredbandet fungerar igen. Detta slipper man genom att, när den nya utrustningen kopplats in, dra ut strömkabeln till mediaomvandlaren och vänta cirka fem sekunder innan den sätts in igen. Då frigörs IP-adressen och bredbandet ska normalt fungera som vanligt på en gång. Det går också att ringa till Medlemsservice under vardagar 08.00 – 17.00 för att få IP-adressen frigjord.

 

Uthyrning av minigrävaren

Medlemmar i Tavelsjö ByaNät kan hyra föreningens grävmaskin till ett förmånligt pris när denna inte används i verksamheten. Uthyrningen hanteras av Fredrik Nilsson som nås på mobilnummer 070-1752936. Mer information om uthyrningen finns på www.bygdeportalen.se

 

2021 Årsstämma publik

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening ägs av dess medlemmar. Alla har också en röst. Den kan användas vid årsmötena. År 2021 hölls årsstämman utomhus vid Tavelsjö Wärdshus.

 

Ekonomi

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening har under årens lopp byggt en stabil ekonomi med en stark balansräkning. Soliditeten uppgår vid bokslutet till 99,4 %. Årsomsättningen i den löpande verksamheten för år 2021 var 1 835 610 kronor (efter ombokning av månadsavgifter med 85 064 kronor.

Årets avskrivning på nätet uppgår till 466 526 kronor. Årets överskott på 206 489 kronor utgörs av skattebefriad ideell medlemsavgift.

Det sammanlagda bokförda värdet av inbetalda ägarinsatser i Tavelsjö ByaNät som under året betalats in av nya medlemmar uppgår vid årets slut till 673 394 kronor. Sammanlagt uppgår värdet av inbetalda insatser i föreningen till 30 511 747 kronor.

För styrelsen har det varit angeläget att förvalta föreningens kapital med värdesäkring som hög prioritet. Utlåningen till Tavelsjö- och Rödåbygden Utveckling Ekonomisk förening (TuRe) var vid årsskiftet 300 000 kronor. Därutöver har TBN under hösten 2021 lånat ut 500 000 kronor till Tavelsjö AIK (TAIK). Båda dessa lån ger TBN god förräntning. Därutöver är 1 254 607 kronor placerat i räntebärande konto i Collector bank med statlig insättningsgaranti.

Många insatser i bygden sker via samverkan. Viktigt att då kunna motivera och utvärdera när olika juridiska personer bistår varandra. De insatser som föreningen TuRe gjort för bygden ger mervärden även för Tavelsjö ByaNät. Även ett tidsbegränsat lån till TAIK:s verksamhet med isbanan på Tavelsjön ökar intresset för bygden. Det motiverar utlåning till respektive organisation och förenar acceptabel avkastning, trygg placering och att kapitalet är tillgängligt för våra egna satsningar.

 

Slutord

Tavelsjö ByaNät har sedan år 2002 byggt upp ett geografiskt omfångsrikt, medlemsägt – och egendrivet – bredbandsnät som förbinder 108 byar i den landsbygd där kommunerna Vännäs, Vindeln och Umeå möts till nytta för både privata hushåll och företag.

Styrelsen riktar ett särskilt välkommen till de 28 nya medlemmar som tillkommit under verksamhetsåret. Under år 2022 planeras för att ansluta minst 21 fastigheter att till vårt bredbandsnät.

Vi tillhör landets större medlemsägda bredbandsnät sett till antalet medlemmar och den geografiska utbredningen. Därför faller det sig naturligt att styrelsen tagit initiativ till att utveckla ett samarbete med andra ByaNät i Umeåregionen och i landet.

Styrelsen har haft ambitionen att förvalta nätet på ett sätt som möter behoven när det gäller kapacitet, säkerhet och tillgänglighet i nätet samt att i förekommande fall åtgärda de skador och servicebehov som uppstår. Detta har skett inom ramen för antagen budget och med oförändrade månadsavgifter sedan år 2008.

Vårt bredbandsnät är värt mycket pengar. Det har också ett stort värde genom att det underlättar för etablering av föreningsaktiviteter, företag samt för inflyttning till våra 108 byar. Till detta kommer ökade fastighetsvärden som fått genomslag i samband med genomförda husförsäljningar. Styrelsen vill med detta understryka den betydelse som vår gemensamma investering i nätet och de mångas goda insatser haft för våra bygder och alla som bor, verkar eller besöker oss. Allt detta har uppnåtts via ett stort engagemang och gemensamma tag.

Föreningens ekonomi har liksom tidigare år skötts av Nils-Ola Andersson och medlems­service hanteras av Lena Alwerud. Dessa utgör medlemmarnas viktigaste kontaktvägar med föreningen.

Avslutningsvis riktar styrelsen ett stort tack till medlemmarna som gett oss förtroendet att arbeta i styrelsen och förvaltningen av den viktiga infrastruktur som fibernätet utgör för bygdens fortsatta utveckling.

Tavelsjö den 21 mars 2022

 

Styrelsen, ordinarie:

Hans Weinehall, Leif Carlsson, Mårten Edberg, Bo Vik, Thomas Hägglund, Bo Jonsson, Kenneth Lindberg, Bo Nimrodsson, Göran Sundqvist och Lina Juslin

 

Styrelsen, ersättare:

Magnus Forsell, Fredrik Nilsson och Majlén Rehnman

 

 

Foton: Mårten Edberg

 

Karta över vårt bredbandsnät

Karta med logga år 2002 2022