Tavelsjö byanätKallelse till ordinarie stämma

Tisdag 22 juni 2021 klockan 18.00

Tavelsjö Wärdshus, gräsmattan mot sjön

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma.

 

Verksamhetsåret 2020 har varit speciellt. För enskilda och för TBN. Pandemin håller oss fortfarande i ett visst ”grepp” men möjlighet att träffas utomhus finns dock. Därför genomförs även årets stämma utomhus, på gräsmattan mot sjön nedanför Tavelsjö Wärdshus. Stämman är senarelagd och om vädrets makter är med oss bör det gå bra att genomföra stämman den kvällen. Men alla som deltar bör välja kläder utifrån det väder som då blir aktuellt.

TBN har idag nästan 1100 anslutna fastigheter i och med den genomförda utbyggnationen under 2020. Och flera tillkommer. Det har skett med god kontroll av ekonomi och systemlösningar. Styrelsen vill informera er mer om det vid årsstämman.

Föredragningslista och valberedningens förslag bifogas kallelsen och finns ävenså tillgänglig via ByaNät-portalen www.bygdeportalen.se efter den 12 juni.

Utöver stadgeenliga ärenden, kan andra ärenden också bli aktuella att ta upp.

Balans- och resultaträkning finns tillgänglig hos kassören Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg, som också besvarar eventuella frågor. Via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

TBN bjuder på fika!

Välkomna!

Styrelsen för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

/Hans Weinehall, ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Direktsändning planeras via Facebook!

För att så många medlemmar som möjligt ska kunna följa vad som händer under stämman planeras en direktsändning. Men observera att då kan man lyssna av stämman men inte aktivt delta i mötesprocessen med omröstningar m.m. Vid frågor om detta, kontakta Medlemsservice på telefon 070-3235614.

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

 

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening, som ägs gemensamt av oss medlemmar, förvaltar bygdens eget bredbandsnät. Under år 2020 har 48 nya fastigheter anslutits till vårt bredbandsnät. Vid årsskiftet 2020/2021 var 1078 fastigheter i 108 byar anslutna till bredbandsnätet.

År 2020 har onekligen präglats av Pandemin som vi alla lever mitt i. Styrkan att ha ett väl fungerande bredbandsnät som skapar möjligheter så att bygdens boende oavsett ålder och verksamheter kan arbeta från hemmaplan, sköta skolarbeten och fritidsaktiviteter tack vara snabba och bra kommunikation med omvärlden. De sociala medierna som vi nu alltmera lärt oss nyttja skapar trots pandemins begränsningar bra och väl fungerande möjligheter att umgås med människor nära och på distans. När väl pandemin är över och ”livet kan få återfå mera normala umgängesformer” kommer många, däribland TBN, att utvärdera hur det är att umgås, arbeta och kommunicera digitalt. Till exempel detta att TBN:s årsmöte 2020 direktsändes via Youtube. Den fysiska platsen var Sundlingska Gården, Tavelsjö. Det kommer säkerligen visa sig att dessa erfarenheter blir till nytta framöver och föreningsmöten och vissa aktiviteter kan utvecklas utifrån dessa erfarenheter.

Styrelsens uppdrag handlar i huvudsak om drift och skötsel av nätet, förverkligandet av nya anslutningar samt medlemskontakter – främst genom vår medlemsservice. I viss mån sker det också vissa mötesaktiviteter utöver årsmötet. Till exempel sådana som rör särskilda projekt eller trivselaktiviteter.

Det finns också möjligheter för medlemmar att ta del av information från styrelsen eller medlemsservice via olika sociala medier och självklart också utbyta tankar sinsemellan. Viktigast är då www.bygdeportalen.se och Tavelsjö ByaNäts egen Facebooksida.

”Bredband till alla”, en slutsummering 2020.

Under hela projektperioden för ”Bredband till alla” under perioden 2016 – 2020 har 381 anslutningar färdigställts. Under hela projekt-tiden har Per-Gunnar Olofsson varit projektledare och har, tillsammans med olika medarbetare, gjort ett fint arbete. Sune Karlssons Maskintjänst, med sin kompetenta personal, bistått med gräv- och plöjinsatser. TBN har lämnat in en slutredovisning av projektet till länsstyrelsen och ett utfall av detta väntas komma under år 2021. Det relativt komplicerade regelverk som omgärdar bredbandsprojektet har TBN följt. Tuffa krav har ställts på dem som jobbat mest aktivt i projektet och styrelsen anser att de inblandade personerna utfört arbetet på ett mycket bra sätt. Långsiktigt kommer all inmätning, dokumentation och historik bli till stor nytta för TBN framgent.

Arbetet med projektet har hanterats både inom det helägda dotterbolaget Tavelsjö ByaNät AB och inom TBN EF.

Sammanlagt har projektet omsatt drygt 20 miljoner kronor + moms. Räkenskaperna för bolaget granskas av samma stämmovalda revisorer som för den ekonomiska föreningen.

Tavelsjö ByaNät har nu närmare 1100 anslutna fastigheter vid årsskiftet. Det är en stark utveckling för vår förening som startade våren 2002 och kommer att fira 20-årsjubileum nästa år. Föreningens storlek gör att vi är många som delar de fasta kostnaderna och detta skapar bra förutsättningar för en långsiktigt god ekonomi och arbetet att utveckla bredbandsnätet. Till nytta för oss medlemmar men också för hela bygdens invånare, företag och föreningar.

Styrelsen vill gärna understryka de uppskattande ord som sägs och skrivs om hur värdefullt TBN har varit för bygdens utveckling, samhörighet och förbättrade möjligheter att bo och verka för ung som äldre. Tillgång till snabbt bredband är allt viktigare, attraktivt för inte minst ungdomar. Olika företag kan erbjuda mötestillfällen och funktioner som förr ofta var förbehållet städerna. Olika former av företagande har stimulerats och utvecklats vilket varit positivt för såväl sysselsättning som bosättning i landsbygdsområdet. Med de 108 byar som idag omfattas av TBN inom kommunerna Vindeln, Vännäs och Umeå har också samhörigheten förstärkts.

100 Mbit/s i båda riktningarna är standard och allt flera har valt öka hastigheten till 300 Mbit/s för en merkostnad per månad. Detta beställs hos medlemsservice.

IT-branschen präglas av en ständig utveckling, både när det gäller teknik och olika användningsområden. Styrelsen har en ständig ambition att följa teknikutvecklingen och de krav som den kan komma att ställa på vårt nät.

Internetaccess

Tavelsjö ByaNät har ett gällande avtal med internetleverantören A3. Styrelsen har valt att det konkurrensutsätts under kommande år via en ny upphandling.

Avtalet rymmer internetleverans och e-post. Det är de tjänsterna som vår förening tar ansvar för. Eventuella andra tjänster, som till exempel olika TV-tjänster eller IP-telefoni, hanteras av varje enskild medlem utifrån egna behov.

Medlemsservice 070-323 56 14

Byanätets egen medlemsservice har öppet vardagar 8–17. Hit går det att ringa om det exempelvis är störningar på nätet eller fel på bredbandet. Det kan också gälla frågor om flytt, ägarbyte och överlåtelse, utsättning av fiberkabeln inför ett grävarbete eller något annat. Liksom tidigare år är det Lena Alwerud som svarar i telefonen.

Driftsinformation sköts också av medlemsservice. I möjligaste mån läggs driftsinfo ut dels via www.bygdeportalen.se dels via Facebook, som kan nås via mobil uppkoppling eller läsas i efterhand. Den som har tillgång till Facebook kan gå in på Tavelsjö ByaNäts sida där och markera Följ och Gilla, så kommer uppdateringar på TBN:s sida direkt i flödet.

Vid ett ägarbyte behöver det göras en överlåtelse av medlemskapet i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening. Det är en enkel blankett som ska fyllas i och skickas in. Då får de nya ägarna tillgång till bredbandsanslutningen. Ring och beställ blanketten hos medlemsservice.

Ska du gräva på tomten? Då kan du begära utsättning av fiberkabeln. Om det behövs kommer då någon från TBN och markerar ut var kabeln ligger nedlagd. På detta sätt undviks dyrbara avgrävningar. Ring till medlemsservice om du behöver utsättning, minst en vecka i förväg.

Tavelsjö ByaNät samarbetar med den webbaserade www.ledningskollen.se. Även enskilda personer kan vända sig till Ledningskollen.se inför planerade grävarbeten. Fördelen med detta är att då nås även nätägare av el och tele.

Insatser och avbrott

Under året har närmare 40 mediaomvandlare (dosan på väggen där fibern kommer in i huset) bytts. Dessa kan ha gått sönder av ålder, eller till exempel av åsknedslag. Det har förekommit ett antal mer omfattande strömavbrott i nätet. Dessa har i huvudsak varit kortvariga och berott på störningar hos Umeå Energi, Vattenfall eller Skellefteå kraft. Det har också varit ett antal avbrott på grund av att säkringar löst ut, lokala elfel, backuper som hängt sig och i några enstaka fall skadad fiber och utrustning som gått sönder.

Leasetid

Bredbandsnätet har en så kallad leasetid på upp till 20 minuter. När man kopplar in en ny dator eller router direkt i mediaomvandlaren uppstår därför ofta en fördröjning innan bredbandet fungerar igen. Man slipper denna fördröjning genom att, när den nya utrustningen kopplats in, dra ut strömkabeln till mediaomvandlaren och vänta cirka fem sekunder innan den sätts in igen. Då frigörs IP-adressen och bredbandet ska normalt direkt fungera som vanligt. Det går också att ringa till Medlemsservice under vardagar 08.00 – 17.00 för att få IP-adressen frigjord.

Uthyrning av minigrävaren

Medlemmar i Tavelsjö ByaNät kan hyra föreningens minigrävare till ett förmånligt pris när denna inte används i verksamheten. Uthyrningen hanteras av Fredrik Nilsson som nås på mobilnummer 070-1752936. Mer in formation om uthyrning finns på www.bygdeportalen.se

Ekonomi

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening har under årens lopp eftersträvat en stabil ekonomi med en stark balansräkning. Soliditeten uppgår vid bokslutet till cirka 99 procent. Omsättningen i projektet ”Bredband till alla” BTA uppgick under året till 2.094.868 kronor. Året före (2020) var omsättningen i projektet 3.634.941 kronor. Projektet slutredovisades i december 2020. Sammanlagt har projektet under åren 2016-2020 omsatt 20.490.783 kronor. Projektet har i huvudsak drivits inom ramen för TBN:s dotterbolag TBN AB.

Värdet av inbetalda ägarinsatser i Tavelsjö ByaNät som under året betalats in av nya medlemmar uppgår till 1.400.475 kronor. Sammanlagt uppgår värdet av inbetalda insatser i föreningen till 29.838.354 kronor.

Årsomsättningen i den löpande verksamheten för år 2020 var 1.662.041 kronor.Utöver den bokförda omsättningen tillkommer 223.975 kronor som utgör inbetalda månadsavgifter som bokförts som kompletterande ägarinsatser. Årets avskrivning på nätet uppgår till 567.286 kronor. Årets överskott på 204.650 kronor utgörs av skattebefriad ideell medlemsavgift. Resultatet för TBN-AB för år 2020 blev +/- 0 kronor.

För styrelsen har det varit angeläget att förvalta föreningens kapital med värdesäkring som hög prioritet. Utöver föreningens likvida medel i Swedbank var vid årsskiftet 54.607 kronor placerade i räntebärande konto i Collector bank, som har statlig insättningsgaranti. Föreningen hade vid årsskiftet även en fordran på 2.156.434 kronor på Jordbruksverket för utlovat bidrag till projektet Bredband till alla. Bidraget betalades ut den 21 maj 2021 och kommer att synas i bokslutet för år 2021 som en ytterligare förstärkning av föreningens likviditet.

Utlåningen till Tavelsjö- och Rödåbygden Utveckling Ekonomisk förening (TuRe) var vid årsskiftet 300.000 kronor. Väldigt många insatser i bygden sker via samverkan. Viktigt att då kunna motivera och utvärdera när olika juridiska personer bistår varandra. De insatser som föreningen TuRe gjort för byg-den ger mervärden även för Tavelsjö ByaNät. Placeringen förenar acceptabel avkastning, trygg placering och att kapitalet är tillgängligt för våra egna satsningar.

Slutord

Våren 2002 inleddes resan för Tavelsjö ByaNät. Under snart 20 år har ett medlemsägt – och egendrivet – bredbandsnät byggts upp till nytta för såväl privata hushåll som företag i den landsbygd där kommunerna Vännäs, Vindeln och Umeå möts. Vi är numera ett av landets större medlemsägda bredbandsnät sett till antalet medlemmar och framför allt den geografiska utbredningen.

Styrelsen vill understryka betydelsen av vår gemensamma investering i nätet och de mångas goda insatser som är så viktiga för våra bygder och alla som bor, verkar eller besöker oss. Allt detta har uppnåtts via ett stort engagemang.

Det ekonomiska värdet av vårt bredbandsnät, som syns i genomförda husförsäljningar, är en sak. Värdet är också stort då det underlättar etablering av föreningsaktiviteter och företag, men också till inflyttning till våra 108 byar.

Styrelsen, personal och olika tjänsteleverantörer har haft ett tidskrävande och målmedvetet engagemang inom projektet ”Bredband till alla”. Under perioden 2016-2020 har föreningen fått ett tillskott på 381 nya anslutna medlemmar via projektet. Styrelsen vill rikta ett särskilt välkommen till de 48 nya medlemmar som tillkommit under det gångna verksamhetsåret. Under år 2021 står ytterligare minst 14 fastigheter i tur att anslutas till vårt bredbandsnät.

Ambitionen har varit att kunna erbjuda alla i bygden anslutningar. Under åren har det varit ett gott samarbete med olika markägare och vägföreningar som upplåtit mark för kanalisation. Många markägare är också medlemmar i Tavelsjö ByaNät och inser därför lätt den självklara betydelsen av att ledningsnätet kan dras på ett rationellt sätt.

Styrelsen har ett uppdrag från den ekonomiska föreningens ägare att förvalta nätet på ett sätt som möter behoven på kapacitet, säkerhet och tillgänglighet i nätet samt i förekommande fall åtgärda de skador och servicebehov som uppstår. Detta har skett inom ramen för antagen budget och med oförändrade månadsavgifter sedan år 2008.

Inriktningen bygger på devisen ”ständiga förbättringar”. Med detta som utgångspunkt har styrelsen under verksamhetsåret påbörjat en genomlysning av verksamheten för att vis ska kunna ha ett långsiktigt säkert och utvecklat bredbandsnät många år framåt.

Föreningens ekonomi har liksom tidigare år skötts av Nils-Ola Andersson och medlemsservice hanteras av Lena Alwerud. Dessa utgör medlemmarnas viktigaste kontaktvägar med föreningen och bidrar till att upprätthålla ett starkt förtroende hos medlemmarna.

Avslutningsvis riktar styrelsen ett stort tack till föreningens medlemmar som givit oss förtroendet att arbeta i styrelsen och förvalta den viktiga infrastruktur som bredbandsnätet utgör för bygdens fortsatta utveckling.

Tavelsjö den 10 maj 2021

 

 

Styrelsen, ordinarie:

Hans Weinehall Leif Carlsson Mårten Edberg Thomas Hägglund Bo Jonsson Lina Juslin Kenneth Lindberg Bo Nimrodsson Göran Sundqvist Bo Vik

Styrelsen, ersättare:

Magnus Forsell Anton Holmlund Fredrik Nilsson Majlén Rehnman

 

108 byar med medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Altjärn Avaliden Avanäs Avunda Blomdal Blomåker Bobäck Brattvall Buberget Dannebo Degerås Degerön Djupbäck Fagerlund Fredrikshall Frihetsborg Fäboåkern Granön Gravuå Grossmyra Gullsjö Gullsjönäs Gullsjöäng Gärssjö Haddingen Heleneborg Hjuksbäck Häggnäs Hälla Hälludden Höglunda Jonstorp Jämteböle Jämtland Järvdal Kläppen Kryckeltjärn Krånged Kvarnfors i Umeå Kvarnfors i Vindeln Kvarnlund i Vännäs Kvarnlund i Vindeln Kvarnsvedjan Kvarnträsk Kälen Liden Lillsjö Lillsjöberg Lillträsk Lyckebo Långviken Långviksvallen Mariedal Långfors Milan Norrby Nymyrkälen Mickelträsk Näset Näsland Pellboda Nyås Rengård Risliden Rödåliden Reinersdal Rödånäs Rödåroten Rödåsel Rödålund Sand Selet Selslund Rönnholm Sjölund Sjömellantjälen Skärträsk Signilsbäck Snörsjön Stärkesmark Sunnansjö Snålltjärn Svedjan Tallberg Tavelsjö Sunnansjönäs Trehörningen Trollberget Träskliden Tillflykten Vännäs i Vindeln Västerbacka Västerdal Vindeln-Ånäset Västervik Västerå Varmvattnet Västernäs Västra Överrödå Yttre Långviken Åheden Västra Vännfors Älglund Österbacka Österland Åland Övre Näset Östibyn

Ladda ned verksamhetsberättelsen i redigerad version här.

 

 

Föredragningslista

Årsstämma tisdag 22 juni 2021,

Gräsmattan nedanför Tavelsjö Wärdshus

1. Öppnande.

2. Val av stämmoordförande.

3. Anmälan av protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd.

5. Val av justerare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning.

8. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

9. Revisorernas berättelse.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställd balansräkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Motioner.

14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

15. Budget.

16. Medlemsavgift för år 2022.

17. Övriga avgifter.

18. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

19. Val av revisorer och suppleanter.

20. Val av valberedning.

21. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman.

22. Avslutande.

 

 

Kallelsen med föredragningslista kan laddas ned här.