Vid årsstämman den 3 april 2019 i Rödåsels Bygdegård kommer verksamhetsberättelsen för år 2018 att avhandlas.

Verksamhetsberättelse för år 2018 Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening (TBN) ägs av oss medlemmar som också förvaltar vårt eget bredbandsnät i bygden. Den årliga verksamheten handlar i huvudsak om anslutning av nya fastigheter, drift och skötsel av nätet, medlemskontakter genom vår medlemsservice men också mötesaktiviteter i form av årsmöte och ibland även andra typer av möten, både sådant som rör särskilda projekt och trivselaktiviteter. Dessutom utbyts information genom www.bygdeportalen.se, sociala medier och andra mötespunkter/ forum.

 

Snart målgång för Bredband till alla - projektet

Under år 2018 har det gjorts stora insatser inom projektet ”Bredband till alla” och 118 nya anslutningar har tillkommit. När ”Bredband till alla” – projektet slutligen summeras kommer föreningen att ha närmare 1100 medlemmar. Projektet som är delfinansierat med EU-medel, har drivits av TBN i egen regi från år 2016 och framöver. Det fyråriga projektet planeras vara klart under 2019.

2019 03 13 TBN utbredningsområde efter Bredband till alla

Tavelsjö ByaNäts utbredningsområde. Grön markering anger de områden som tillkommit i projektet Bredband till alla.

 

Med tillkommande medlemmar som bär sina egna kostnader finns fördelar. Den bygd och de byar som TBN knyter samman blir än attraktivare med snabbt fibernät.

Bredbandssatsningen i bygden har bidragit till att området haft en positiv befolkningsutveckling, att ungdomar får samma eller till och med bättre uppkoppling än dem i de tre kommunernas tätorter. Det har också varit positivt för de nya företag, föreningar och nätverk som vuxit fram under senare år.

Bredbandet har också bidragit till att olika former av företagande stimulerats och utvecklats. Det har i sin tur medverkat både till sysselsättning och bosättning i landsbygdsområdet i de cirka 114 olika byar som idag omfattas av Tavelsjö ByaNät inom kommunerna Vindeln, Vännäs och Umeå. Vi gör det tillsammans.

Med det nu pågående bredbandsprojektet kommer Tavelsjö ByaNät att finnas i drygt 100 byar i de tre kommunerna Umeå, Vännäs och Vindeln. Vilka dessa byar här kan du läsa på Bygdeportalen.se

20160920 140407

Plöjning av fiber mellan Selet och Jämtland.

 

Nätet, teknik, byggnation och åtgärder

Vid årsskiftet 2018/2019 hade Tavelsjö ByaNät 964 medlemmar och därmed lika många fastig-heter anslutna. Under året har Tavelsjö ByaNät ökat med 118 nya medlemmar. Ökningen har skett inom ramen för projektet ”Bredband till alla”.

Projektledare för bredbandsprojektet har varit Per-Gunnar Olofsson. Som förut har Sune Karlssons maskintjänster hjälpt oss med grävinsatser och El&It med svetsning- och inkoppling.

TBN-nätet erbjuder som standard upp till 100 Mbit/s teoretisk hastighet till respektive hushåll. I och med det tekniklyft som genomförts under 2018 så möjliggjordes också högre hastigheter i nätet. I slutet av året beslutade styrelsen att erbjuda medlemmarna upp till 300 Mbit/s för en extrakostnad på 75 kronor i månaden.

Hastigheten på respektive hushålls anslutning kan i stor utsträckning påverkas av den egna utrustningen så som router, trådlösa nätverk och datorer. Den varierande belastningen på Internet utanför TBN:s områdesnät kan också påverka den upplevda hastigheten Den som vill mäta hastigheten i sin egen anslutning kan göra det på bredbandskollen.se.

 

Internetaccess

Under 2018 uppgraderades anslutningen till vår internetleverantör för att möjliggöra snabbare hastighet och ökad mängd av trafik.

Nuvarande avtal omfattar internetleverans och e-post. Utöver det kan var och en teckna enskilda avtal tjänster med olika operatörer, till exempel bredbandstelefoni eller strömmande TV.

2017 08 01 5934 Blåsning just

Blåsning av fiber mitt ute i skogen mellan Rödålund och Sunnansjönäs.

OBS! Fel på tjänsterna utöver internet ska hanteras av den operatör som den enskilde användaren tecknat avtal med.

En ny upphandling av internetleverantör ska ske vid tidpunkt så att det fasar in i det pågående projektet ”Bredband till alla 2016-2018”. Sannolikt under slutet av verksamhetsåret 2019 eller början 2020.

 

Medlemsservice 070-323 56 14

Om det uppstår problem med bredbandsanslutningen kan medlemmar i Tavelsjö ByaNät ringa 070-323 56 14 – vår egen medlemsservice. Det är Lena Alwerud i Långviksvallen som, liksom tidigare år, svarar på detta nummer vardagar 08.00 - 17.00. Hit kan man ringa för driftsinformation, felanmälning, grundläggande support och frågor om flytt och överlåtelse.

Ska du utföra grävarbeten i närheten av där det kan finnas fiberkabel nedgrävd – begär utsättning. Ring 070-323 56 14 minst en vecka före, eller anmäl dig på www.ledningskollen.se. Tavelsjö ByaNät samarbetar med Ledningskollen där kartor och information om projekten finns samlade och utsättning kan begäras. Även enskilda personer kan vända sig till ledningskollen vid grävningar, då får man med el- och teleledningar också. Om det bedöms nödvändigt åker någon från TBN ut för att markera ut var bredbandskabeln ligger så att avgrävning kan undvikas.

ME L4501

Utbildning på Tavelsjö ByaNäts inköpta GPS-mätinstrument. Med denna kan fiberkanalisationen mätas med centimeternoggrannhet. Med på bilden Thomas Hägglund, Kenneth Lindberg och Hans-Göran Olofsson.

Information om Tavelsjö ByaNät finns på www.bygdeportalen.se och på Facebook Där kan man läsa om avbrott och andra driftstörningar via eventuell mobil uppkoppling eller i efterhand när internet kommit tillbaka. Ifall Facebook nyttjas och man markerar ”Följer” så får man uppdateringar direkt i sitt eget Facebookflöde.

 

Serviceinsatser hos medlemmar

Under året har det bytts 60 mediaomvandlare (dosan på väggen där fibern kommer in). Många av dessa gäller mediaomvandlare som tjänstgjort ända sedan den allra första installationen, andra byttes ut efter åsknedslag eller har slutat fungera av andra orsaker.

Det har förekommit 18 strömavbrott hos Umeå Energi, Vattenfall och Skellefteåkraft som orsakat driftsstörningar för bredbandet. Det har också varit nio avbrott på grund av lokala problem i noderna, till exempel säkringar som löst ut, lokala elfel samt åsknedslag. Dessutom har vi haft planerade avbrott för byte av teknisk utrustning, reparations- och underhållsarbeten vid sex tillfällen, vilka aviserats i förväg.

20171221 223542

Många kablar blir det för att vårt gemensamma bredband ska fungera. Bilden är tagen i en av TBN:s drygt 20 noder.

 

Leasetid

Tavelsjö ByaNät har en så kallad leasetid på upp till 20 minuter. När man kopplar in en ny dator eller router direkt i mediaomvandlaren kan en fördröjning på upp till 20 minuter uppstå innan bredbandet fungerar igen. Man slipper denna fördröjning om strömkabeln till mediaomvandlaren dras ur cirka 5 sekunder och sätts i igen, när den nya utrustningen kopplats in. Då frigörs IP-adressen och bredbandet kan fungera direkt. Det går också att ringa till Medlemsservice under vardagar 08.00 – 17.00 för att få IP-adressen frigjord.

 

Bygdeportalen – bygd och bredband

Bygdeportalen www.bygdeportalen.se innehåller bra information om aktiviteter i bygden och om bredbandet. Via bannern ”Bredbandsfrågor” kan man smidigt klicka sig fram och få information om driftsavbrott och andra ämnen rörande vårt fibernät.

 

Inköp utrustning för nätet, drift etc.

Under året har inköp skett av material för anslutning av tillkommande fastigheter samt det som krävts för att vidmakthålla nätets funktion.

Styrelsen har tidigare beslutat att investera i ny aktiv utrustning i byanätets noder, vilket förra gången gjordes för drygt nio år sedan. Anledningen till bytet är att fortsatt kunna erbjuda en hög driftsäkerhet och god teknisk funktion i nätet. Inköp av ny aktiv utrustning för byanätets noder skedde under året och utbytet av utrustning genomfördes under hösten 2018.

Under året möjliggjordes och förverkligades, tack vare det pågående projektet ”Bredband till alla”, en redundant fiberväg till Rödåsel, vilket förbättrar tillgängligheten till stora delar av nätet vid eventuella andra problem så som avgrävningar eller strömavbrott.

 

Uthyrning och användning av TBN:s minigrävare

Under sommarhalvåret har vår minigrävare hyrts ut 13 gånger. Medlemmar i Tavelsjö ByaNät kan hyra denna till ett förmånligt pris. Uthyrningen hanteras av Fredrik Nilsson som nås på mobilnummer 070-175 29 36. Mer information om detta finns på www.bygdeportalen.se.

Ögonblicksbild 2 2018 10 23 21 15

Per-Gunnar Olofsson, den som hållit i projektet ”Bredband till alla”.

 

Bredband till alla – projektet och åtgärder

Projektet medverkar till många nya anslutna till TBN-nätet. Men det har inte varit odelat enkelt att hantera då regelverket under EU-flaggan ställer särskilda krav. Med gemensamma insatser ser vi dock att vi på ett bra sätt klarar krav och skyldigheter. Framöver kommer en bra dokumentation dessutom vara en stor fördel för överblick och vid behov av åtgärder.

Arbetet med ”Bredband till alla”-projektet har i huvudsak hanterats inom det helägda dotter-bolaget Tavelsjö Byanät AB, som till 100 procent ägs och kontrolleras av föreningen. Räkenskaperna för bolaget granskas av samma stämmovalda revisorer som för TBN EF. Ett koncernbidrag från TBN AB till Tavelsjö Byanät ekonomisk förening på 307 297 kronor har genomförts. Bolagets slutliga resultat för verksamhetsåret 2018 uppgick till 0 kronor.

 

Ekonomi

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening har under årens lopp eftersträvat en stabil ekonomi med en stark balansräkning. Soliditeten uppgår vid bokslutet till 98,5 %. Årsomsättningen i den löpande verksamheten för år 2018 var 1,29 miljoner kronor (+50 000 kr).

Omsättningen i projektet ”Bredband till alla” uppgick under året till 1,9 miljoner. Året före (2017) var omsättningen i projektet Bredband till alla 6,3 miljoner kronor. Sammanlagt har projektet under de första tre åren i projektet omsatt 12,7 miljoner kronor. Projektet drivs inom ramen för TBN:s dotterbolag TBN AB. Bolaget gjorde under år 2018 ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Överskottet har i bokslutet överförts till TBN ekonomisk förening i form av koncernbidrag. Årets avskrivning på nätet uppgår till 0,76 miljoner kronor. Årets överskott på 0,18 miljoner kronor (+ 0,02) utgörs av skattebefriad ideell medlemsavgift.

Det sammanlagda bokförda värdet av inbetalda ägarinsatser i TBN som betalats in av nya medlemmar uppgår vid årets slut till 26,36 miljoner kronor. En ökning från föregående år med 2,37 miljoner kronor.

2017 07 24 5704 TBN Degerön

Slangar som används för att blåsa in fiber i.

För styrelsen har det varit angeläget att förvalta föreningens kapital med värdesäkring som hög prioritet. Utlåning till Tavelsjö- och Rödåbygden Utveckling Ekonomisk förening (TuRe), har sedan år 2013 givit Tavelsjö ByaNät 115 227 kronor i ränteintäkter Vid årsskiftet uppgick TuRes lån hos TBN till endast 300 000 kronor. Placeringen förenar acceptabel avkastning, trygg placering och att kapitalet är behov tillgängligt för Tavelsjö ByaNäts egna satsningar.

Värt att poängtera är att väldigt många insatser i bygden sker via samverkan. Viktigt att då kunna motivera och utvärdera när olika juridiska personer bistår varandra. De insatser som utförs inom ramen för föreningen TuRe och en rad andra närstående sammanslutningar ger mervärden även för Tavelsjö ByaNät.

 

Slutord

Tavelsjö ByaNät utvecklas hela tiden och utgör idag ett av landets största bredbandsnät i sitt slag, ägt av medlemmar.

Styrelsen har att förvalta nätet på ett sätt som möter behoven när det gäller kapacitet, säkerhet och tillgänglighet i nätet samt i förekommande fall åtgärda de skador och servicebehov som uppstår. Detta har skett inom ramen för antagen budget och med oförändrade driftsavgifter för anslutna, ända sedan år 2008. Utbyggnaden som de senaste åren utförts inom ramen för EU-projektet ”Bredband till alla” kommer på sikt att ge TBN än bättre stabilitet, förstärker möjligheten att upprätthålla funktionell, prisvärd och bra serviceorganisation till gagn för medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening. De 118 nya medlemmar som tillkommit under år 2018 hälsas varmt välkomna som nya delägare!

Många inblandade inom styrelsen, personal och olika tjänsteleverantörerhar haft ett tidskrävande och målmedvetet engagemang inom ”Bredband till alla”-projektet. Projektet ger möjlighet till förmånlig anslutning av fastigheter i närområdet. Intresset är fortsatt stort och under 2019 står ytterligare drygt 80 fastigheter på tur att anslutas. När projektet är genomfört kommer drygt 100 byar i gränslandet mellan Umeå, Vännäs och Umeå kommuner att ha tillgång till ett högkvalitativt bredband.

Föreningens ekonomi har liksom tidigare år skötts av Nils-Ola Andersson och medlemsservice hanteras av Lena Alwerud.

Avslutningsvis riktar styrelsen ett stort tack till alla medarbetare och till medlemmarna som gett oss förtroendet att arbeta i styrelsen och förvaltningen av den viktiga infrastruktur som fibernätet utgör för bygdens fortsatta utveckling. Vi gör det tillsammans i Vindeln, Vännäs och Umeå.

 

Tavelsjö den 14 mars 2019

 

Styrelsen, ordinarie:

Hans Weinehall

Leif Carlsson

Mårten Edberg

Bo Vik

Thomas Hägglund

Bo Jonsson

Kenneth Lindberg

Bo Nimrodsson

Göran Sundqvist

Lina Juslin

 

Styrelsen, ersättare:

Magnus Forsell

Anton Holmlund

Fredrik Nilsson

Majlen Rehnman

 

Bilagor:

Årsredovisning avseende år 2018.

Revisionsberättelse avseende år 2018.

 

Samtliga foton: Mårten Edberg