Tavelsjö byanät lägre upplösningHärmed kallas medlemmar till ordinarie stämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 26 mars 2015 klockan 19.00 i Rödåsel Bygdegård. Avprickning mot röstlängd påbörjas klockan 18.30.

Verksamhetsberättelsen kan laddas ner här och föredragningslista finns längst ned på denna sida.

Motioner till årsstämman från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 10 mars. Motioner inskickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Styrelsen behöver ha lite tid innan stämman för hanteringen.

Under kvällen kommer utöver stadgeenliga ärenden även upp några punkter som styrelsen bedömer av särskilt intresse att diskutera:

> Information och resonemang om ett pågående utvecklingsarbete/ styrdokument för TBN

> Ger Landsbygdsprogrammets miljoner till att bygga bort "de vita fläckarna" i fibernätet bra för möjligheter för TBN och de som ännu inte anslutit sin fastighet till fibernät?

Balans- och resultaträkning finns tillgänglig hos kassören Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg, som också besvarar eventuella frågor. Han nås på e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

TBN bjuder på fika och det ordnas av klass 5 Rödåsels skola!

Välkomna!

Styrelsen för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

/Hans Weinehall, ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Förslag till dagordning

Årsstämma torsdag 26 mars 2015, Rödåsels bygdegård

1. Öppnande.

2. Val av stämmoordförande.

3. Anmälan av protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd.

5. Val av justerare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning.

8. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

9. Revisorernas berättelse.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställd balansräkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Motioner.

14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

15. Budget.

16. Medlemsavgift för år 2016.

17. Övriga avgifter.

18. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

19. Val av revisorer och suppleanter.

20. Val av valberedning.

21. Justering och tillägg till paragraf 6 i föreningens stadgar.

22. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman.

23. Avslutande.