Tavelsjö byanät loggaTavelsjö ByaNät ekonomisk förening, som ägs gemensamt av oss medlemmar, förvaltar bygdens eget bredbandsnät. Vid årsskiftet 2022/2023 var 1125 fastigheter anslutna till bredbandsnätet. Vi är ett av landets större byanät – både till antal och geografisk utbredning.

När vi gick in i år 2022 hade vi påbörjat resonemanget om Tavelsjö ByaNäts 20 år skulle firas ordentligt. Beträffande den pandemi som vi levt i under ett par år, var vår gemensamma förhoppning att det värsta nu äntligen skulle vara över. Visserligen stämde det med pandemin, men då inledde Ryssland den 24 februari sitt anfall mot Ukraina. Ett fruktansvärt angreppskrig som fick oerhörda konsekvenser i Ukraina, men det fick också stora följder för övriga Europa. Det påverkade det mesta, inklusive tillgång till material och pris, och därför också olika företag verksamma inom bredbandsverksamhet.

Förvalningsberättelsen kan också laddas ned här.

För Tavelsjö ByaNät är det uppenbart att vi behöver arbeta mer med frågor som rör säkerhet, reservsystem och säkerställande av den service som krävs för att upprätthålla olika funktioner. Många har under har under årens lopp vittnat om det stora värde Tavelsjö Byanät bredbandsnät har. Ett icke ringa antal har kunnat sköta sitt arbete, skolan eller fritidsverksamheter på distans – eller för den delen i kombination att under del av veckan kunnat arbeta på hemmaplan.

Styrelsens uppdrag handlar i huvudsak om drift och skötsel av nätet, förverkligandet av nya anslutningar samt medlemskontakter – främst genom vår medlemsservice. I viss mån sker det också vissa mötesaktiviteter utöver årsmötet. Oftast knutna till särskilda projekt eller trivselaktiviteter.

 

Tavelsjö ByaNät 20 år

Under jubileumsåret 2022 genomförde TBN utåtriktade aktiviteter där tillfälle gavs att få lyfta fram hur föreningen fungerar och att det är medlemmarna som äger föreningen. TBN har under årens lopp fått ett stort tillskott av nya medlemmar. Alla har kanske inte haft möjligheten fördjupa sig i vad en ekonomisk förening ägd av medlemmarna innebär. En tidning med namnet ”Uppkopplad” producerades och distribuerades till alla hushåll och var tillgänglig på välbesökta ställen som butiker, olika besökspunkter och där gäster mötte bygden. Företag och föreningar i bygden bidrog. Styrelsen tackar för den insatsen.

Tolv särskilda Jubileumsmöten genomfördes där vi fick nyttja olika samlingslokaler. Många medlemmar och ännu icke medlemmar deltog i det som vi förstått blev uppskattade möten. Till insikt och nytta. Tavelsjö ByaNät har dessutom deltagit i mer utåtriktade aktiviteter som till exempel Stärkesmarks musikfestival.

Här finns två klickbara länkar till de bredbandslåtar som Roland Johansson gjort. Den första är från när föreningen var ett par år gammal. Den andra framfördes för första gången vid årsstämman 2022.

Länkar till Rolands två fiberlåtar

(använd ctrl + ”klick”)
Första fiberlåten
Andra fiberlåten

 

Ekonomin

Bokslut

 

Bygdeportalen och Facebook

Det kan finnas olika anledningar att följa med vad som händer inom Tavelsjö ByaNät. Viktiga kanaler är då http://www.bygdeportalen.se. Tavelsjö ByaNät har finns också på Facebook https://www.facebook.com/tavelsjo.byanat

Där kan man till exempel läsa om avbrott och andra driftstörningar via mobil uppkoppling eller i efterhand när internet kommit tillbaka. När man är på Facebook är det klokt att markera ”Följ” + ”Gilla”. Då kommer det uppdateringar direkt i det egna flödet. På Facebook är det också möjligt att utbyta tankar medlemmar emellan.

 

Byggande och särskilda insatser 2022

Under året har det tillkommit 21 anslutningar. Projektledare har även detta år varit Per-Gunnar Olofsson, som tillsammans med olika medarbetare gjort ett fint arbete. Sune Karlssons Maskintjänst har anlitats gräv och plöjningsinsatser. Företaget El IT AB har anlitats för att göra installationstjänster.

Under år 2022 beviljades TBN av PTS (Post- och Telestyrelsen) ett stöd för att kunna erbjuda ytterliga anslutningar. Projektet startar på allvar våren 2023 och det kommer att ge ytterligare 50talet hushåll möjlighet till bra bredbandsanslutning till nytta för bygden.

Genom att vi har många medlemmar som delar på de fasta kostnaderna har vi en god och stabil ekonomi. Det skapar goda förutsättningar att utveckla vårt bredbandsnät på olika sätt.

Ett utvecklat bredbandsnät är värdefullt för vår bygds utveckling. Det skapar samhörighet och förbättrade möjligheter att bo och verka för både ung som gammal. Olika former av företagande har stimulerats och det har varit positivt för såväl sysselsättning som bosättning i landsbygdsområdet. Med de 120 byar som idag försörjs av TBN inom kommunerna Vindeln, Vännäs och Umeå har också den geografiska samhörigheten stärkts.

För närvarande är standardhastigheten i nätet upp till 100 Mbit/s i båda riktningarna. Det är också möjligt att öka hastigheten till 300 Mbit/s, vilket kostar 75 kronor extra per månad. Detta beställs hos medlemsservice.

IT-branschen präglas av en ständig utveckling, både när det gäller teknik och olika användningsområden. Styrelsen har en ständig ambition att följa teknikutvecklingen och de krav som den kan komma att ställa på vårt nät.

 

Internetaccess

Tavelsjö ByaNät har ett gällande avtal med internetleverantören Bredband2 (tidigare A3). Avtalet rymmer internetleverans och epost. Det är den tjänsten som vår förening tar ansvar för. Eventuella andra tjänster, som till exempel olika TV-tjänster eller IP-telefoni, hanteras av varje enskild medlem utifrån egna behov.

 

Medlemsservice 070323 56 14

Medlemsservice är en uppskattad tjänst som för många är kontaktytan mot Tavelsjö ByaNät. Lena Johansson ansvarar för medlemsservice under mån-fre 08.0012.00 och mån-tor 19.0021.00. Telefonnumret man ska ringa om man har problem eller olika frågor är 070323 56 14. Upplever man att det är fel på anslutningen bör man först kontrollera den egna utrustningen. Ett samtal med grannen, som också har bredband via Tavelsjö ByaNät, kan ofta bidra till att klara ut om det är ett allmänt fel eller inte.

Överlåtelse av medlemskap när en fastighet säljs är en vanlig fråga som kan hanteras via medlemsservice.

 

Ledningskollen.se

Tavelsjö ByaNät samarbetar med den webbaserade www.ledningskollen.se. Dit kan både företag och enskilda vända sig inför planerade grävjobb. På så sätt nås de alla med kablar i backen som registrerat sig i Ledningskollen.se. Det går också att ringa till medlemsservice direkt för att begära utsättning av fiberkabeln vid planerade grävarbeten. Kontakt om planerat grävande bör tas minst en fem arbetsdagar i förväg.

Om det bedöms nödvändigt åker någon ut för att markera var bredbandet finns. På så sätt kan man undvika en kostsam avgrävning.

 

Serviceinsatser hos medlemmar

Under året har 30 mediaomvandlare bytts (dosan på väggen där fibern kommer in i huset). Det har förekommit några mer omfattande strömavbrott i nätet. Dessa har i huvudsak varit kortvariga och berott på störningar hos Umeå Energi, Vattenfall eller Skellefteå kraft. Det har också varit ett antal avbrott på grund av att säkringar löst ut, lokala elfel, backuper som hängt sig och i några enstaka fall skadad fiber och utrustning som gått sönder.

I samband med inkoppling av nya anslutningar har vissa planerade och avgränsade avbrott förekommit. Berörda medlemmar har då kontaktats i förväg.

Vid tre tillfällen under året har störningar i hela nätet uppstått på grund av avbrott i fiberkabel som TBN hyr av tredje part.

Dialog har förts med leverantören för att påtala vikten av att skydda fiberkabeln från avbrott. Det pågår ett arbete från leverantörens sida med att åtgärda detta och förhoppningsvis kan det lösas mer permanent under år 2023.


TBN arbetar också aktivt med att förbättra den redundans som finns och som minskar påverkan vid större avbrott på vissa sträckor. Det har också gjort att det vid de flesta tillfällen ändå varit möjligt att använda nätet men med en begränsad kapacitet.

 

Leasetid

Bredbandsnätet har en så kallad leasetid på upp till 20 minuter. När man kopplar in en ny dator eller router direkt i mediaomvandlaren uppstår därför ofta en fördröjning innan bredbandet fungerar igen. Detta slipper man genom att, när den nya utrustningen kopplats in, dra ut strömkabeln till mediaomvandlaren och vänta cirka fem sekunder innan den sätts in igen. Då frigörs IP-adressen och bredbandet ska normalt fungera som vanligt på en gång. Det går också att ringa till Medlemsservice under vardagar 08.00 – 12.00 mån-fre samt 19.00 – 21.00 under mån-tors för att få IP-adressen frigjord.

 

Uthyrning av minigrävaren

Medlemmar i Tavelsjö ByaNät kan hyra föreningens grävmaskin till ett förmånligt pris när denna inte används i verksamheten. Uthyrningen hanteras av Fredrik Nilsson som nås på mobilnummer 0701752936. Mer information om uthyrningen finns på www.bygdeportalen.se

 

Slutord

Tavelsjö ByaNät har sedan år 2002 byggt upp ett geografiskt omfångsrikt, medlemsägt – och egendrivet – bredbandsnät som förbinder 120 byar i den landsbygd där kommunerna Vännäs, Vindeln och Umeå möts till nytta för både privata hushåll och företag. TBN har idag 1125 anslutna fastigheter/ medlemmar.

Det faktum att vi hunnit bli 20 år firades med jubileumsmöten och tidningen ”Uppkopplad”.

Styrelsen riktar ett särskilt välkommen till de 21 nya medlemmar som tillkommit under verksamhetsåret. Under år 2023 planeras för att ansluta minst 14 fastigheter att till vårt bredbandsnät. Det finns också en förhoppning att PTSprojektet ska ge ytterligare medlemmar när detta är färdigt.

Vi tillhör landets större medlemsägda bredbandsnät sett till antalet medlemmar och den geografiska utbredningen. Därför faller det sig naturligt att styrelsen tagit initiativ till att utveckla ett samarbete med andra ByaNät i Umeåregionen och i landet.

För styrelsen har det varit angeläget att förvalta föreningens kapital med värdesäkring som hög prioritet. Utlåning har skett till Tavelsjö- och Rödåbygden Utveckling Ekonomisk förening (TuRe) med 300 000 kronor samt till Tavelsjö AIK (TAIK) 500 000 kronor. Båda dessa lån ger TBN god förräntning. Därutöver är 1 270 812 kronor placerat i räntebärande konto i Collector bank.

Styrelsen har haft ambitionen att förvalta nätet på ett sätt som möter behoven när det gäller kapacitet, säkerhet och tillgänglighet i nätet samt att i förekommande fall åtgärda de skador och servicebehov som uppstår. Detta har skett inom ramen för antagen budget och med oförändrade månadsavgifter sedan år 2008.

Vårt bredbandsnät har också ett stort värde genom att det underlättar för etablering av föreningsaktiviteter, företag samt för inflyttning till våra 120 byar. Till detta kommer ökade fastighetsvärden som fått genomslag i samband med genomförda husförsäljningar,

Styrelsen vill med detta understryka den betydelse som vår gemensamma investering i nätet och de mångas goda insatser haft för våra bygder och alla som bor, verkar eller besöker oss. Allt detta har uppnåtts via ett stort engagemang och gemensamma tag.

Föreningens ekonomi har liksom tidigare år skötts av Nils-Ola Andersson och medlemsservice hanterats av Lena Alwerud till och med augusti och därefter av Lena Johansson som tagit över tjänsten. Dessa utgör medlemmarnas viktigaste kontaktvägar med föreningen.

Avslutningsvis riktar styrelsen ett stort tack till medlemmarna som gett oss förtroendet att arbeta i styrelsen och förvaltningen av den viktiga infrastruktur som fibernätet utgör för bygdens fortsatta utveckling.

 

Tavelsjö den 23 mars 2023

 

Styrelsen, ordinarie

Hans Weinehall, Leif Carlsson, Mårten Edberg, Bo Jonsson, Kenneth Lindberg, Bo Nimrodsson, Göran Sundqvist, Lina Juslin, Fredrik Nilsson och Lena Johansson

 

Styrelsen, ersättare

Magnus Forsell, Majlén Rehnman och Emma Andersson

 

Karta över Tavelsjö ByaNäts område 

TBN nät 2022

 

Foton från några av de 12 jubileumsträffarna

2022 Jubileumsträffar collage