Tavelsjö byanät logga

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Torsdag 18 april 2024 klockan 19.00

(Ombudsanmälan från klockan 18.30)

Selets Bygdegård

Hitta till Selets bygdegård

Medverkan av Carina Wiro, Civilförsvarsförbundet

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening (TBN) till årsstämma.

Verksamhetsåret 2023 ska läggas till handlingarna. Årsstämman genomförs i Selets Bygdegård, som är en av bygdens många samlingslokaler som är anslutna till bygdens fibernät. TBN har för närvarande cirka 1200 anslutna fastigheter i drygt 120 byar som binds samman via vårt gemensamt ägda ByaNät. Varje år tillkommer några fler.

Vid stämman behandlas föregående års verksamhet, ekonomi med bokslut samt utbyggnader och gjorda insatser. Dessutom väljs vid stämman styrelse för 2024. Dessutom lämnas information kring teknikval etcetera samt andra medlemsange-lägenheter.

År 2023 har varit händelserikt. Omvärlden trycker på, inte minst via ryska anfallskriget mot Ukraina. Nätattacker via hackning och sabotage blir påminnelser om sårbarhet och om vikten av att enskilda, företag och samhälle måste vara rustade för att hantera hot och angrepp. Vid stämman medverkar Carina Wiro från Civilförsvarsförbundet. Carina med hela landet som sitt arbetsfält ger oss bilder av läget och de stora insatser som görs i samhället. Här är Civilförsvaret viktigt. Kom och lyssna – ta del!

Föredragningslista bifogas kallelsen. Valberedningens förslag kommer inom kort finnas tillgängligt via ByaNät-portalen www.bygdeportalen.se.

Utöver stadgeenliga ärenden, kan andra ärenden också bli aktuella att ta upp. Det som ska tas upp under stämmoförhandlingen ska meddelas de kallade Utöver det kan därefter andra ärenden tas upp utanför dagordningen.

Balans- och resultaträkning finns tillgänglig hos kassören Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg, som också besvarar eventuella frågor. Nils-Olas e-post, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

TBN bjuder på fika som Selets bygdegårdsförening ordnar åt oss.

Vid frågor, kontakta undertecknad via mail eller 070-5860202.

Eller ring TBN:s medlemsservice 070-3235614 (Öppet mån-fre 08.00-12.00, mån-tor 19.00-21.00)

Välkomna!

Styrelsen för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

/Hans Weinehall, ordförande

hans.weinehall@tavelsjo.se

 

 

Förslag till dagordning kan läsas nedan eller, tillsammans med kallelsen, laddas ner här.

 

Årsstämma torsdag 18 april 2024 kl. 19.00

Selets bygdegård

 

Förslag till dagordning

1. Öppnande.

2. Val av stämmoordförande.

3. Anmälan av protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd.

5. Val av justerare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning.

8. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

9. Revisorernas berättelse.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställd balansräkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Motioner.

14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

15. Budget.

16. Medlemsavgift för år 2025.

17. Övriga avgifter.

18. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

19. Val av revisorer och suppleanter.

20. Val av valberedning.

21. Stadgeändring med anledning av Skatteverkets tolkning av momslagstiftningen

22. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman.

23. Avslutande.