Nu har årets protokoll justerats är finns därmed tillgängligt via nedladdning här.

Själva texten kan också läsas i denna artikel.

 

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening
torsdagen den 20 april 2017 på Rödåsels bygdegård.

36 personer deltog. Se bifogad förteckning.

 

1 Öppnande.

Tavelsjö ByaNäts ordförande Hans Weinehall, Varmvattnet, hälsade välkommen och förklarade årsstämman öppnad.

 

2 Val av stämmoordförande.

Beslöts att välja Alf Söderlund, Rödåsel, till ordförande för årsstämman.

 

3 Anmälan av protokollförare.

Till årsstämman anmäldes Leif Carlson, Näset, att föra årsmötets protokoll.

 

4 Godkännande av röstlängd.

Beslöts att som röstlängd utgå från den lista där deltagarna kunna notera namn och fastighetsbeteckning/adress. Justering av röstlängd sker innan eventuell omröstning.

 

5 Val av justerare.

Beslöts att välja Lars Tegman och Sune Nilsson att justera årsstämmans protokoll.

 

6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Hans Weinehall redogjorde för att kallelse publicerats på ByaNätportalen den 5 april 2017. Samtidigt sändes kallelsen ut med epost till medlemmar som föreningen har e-postadresser till.

Beslöts att anse årsstämman vara utlyst i behörig ordning.

 

7 Fastställande av dagordning.

Beslöts att godkänna föreslagen dagordning.

 

8 Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

Hans Weinehall, Varmvattnet, redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse i korthet och visade den fullständiga berättelsen.

Beslöts att lägga redogörelsen till handlingarna, se bilaga 1.

Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg, redogjorde för resultat- och balansrapport, se bilagorna 2 och 3.

Beslöts att lägga redogörelserna till handlingarna.

 

9 Revisorernas berättelse.

Kjell-Åke Johansson läste upp revisorernas berättelse.

Beslöts att lägga revisorernas berättelse till handlingarna, se bilaga 4.

 

10 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

Beslöts att fastställa resultaträkning och balansräkning.

 

11 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställd balansräkning.
Beslöts att överföra utgående balans i ny räkning.

 

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

13 Motioner.

Inga motioner har inkommit.

Beslöts att lämna punkten utan åtgärd.

 

14 Bestämmelse om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningens förslag föredrogs av Torbjörn Wennebro. Se bilaga 5.

Beslöts att ställa 25 000 kronor till styrelsens förfogande till arvodering för fördelning inom styrelsen i form av fasta och/eller rörliga ersättningar.

 

15 Budget.

Nils-Ola Andersson föredrog förslag till budget för verksamhetsåret 2017, se bilaga 6.

Beslöts att fastställa inriktning för budget avseende verksamhetsåret 2017 enligt presenterat förslag.

 

16 Medlemsavgift för år 2018.

Beslöts att fastställa årsavgiften till oförändrat 200 kronor för år 2018.

 

17 Övriga avgifter.

Beslöts att ärendet inte föranledde något beslut av årsstämman.

 

18 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag föredrogs av Torbjörn Wennebro Se bilaga 5.

Valberedningen har bestått Torbjörn Wennebro, tillika sammankallande, Monica Sandström, Conny Fjällström, Lars Tegman och Karl-Olof Olofsson.

Beslöts att styrelsen ska bestå av tio ledamöter och fyra styrelsesuppleanter.

Beslöts att för ett år välja Hans Weinehall, Varmvattnet, till ordförande (omval).

Beslöts att förätta övriga val enligt följande:

Till ordinarie ledamöter för två år välja:

Bo Jonsson, Signilsbäck (omval)
Leif Carlson, Övre Näset (omval)
Kenneth Lindberg, Sunnansjö (omval)
Bo Nimrodsson, Avanäs (omval)
Lina Juslin, Övre Näset (omval)

Till ersättare i styrelsen för ett år välja:

Fredrik Nilsson, Överrödå (omval)
Anton Holmlund, Trollberget (omval)
Majlen Rehnman Överrödå (omval)
Magnus Forsell, Västerbacka (omval)

För information till protokollet:
Ordinarie ledamöter valda år 2016 med ett år kvar på mandattiden är:

Mårten Edberg, Långviksvallen
Göran Sundqvist, Svedjan
Bo Vik, Tavelsjö by
Tomas Hägglund Vindel-Ånäset

 

19 Val av revisorer och suppleanter.

Valberedningens förslag föredrogs av Torbjörn Wennobro. Se bilaga 5.

Beslöts att till ordinarie revisorer för 1 år välja

Hans-Eric Forsman, Sunnansjö (omval)
Kjell-Åke Johansson, Svedjan (omval)

Beslöts att till revisorssuppleanter för 1 år välja

Marianne Nilsson, Snålltjärn (omval)
Andreas Helgesson, Gullsjö (nyvall)

 

20 Val av valberedning.

Beslöts att till valberedning välja

Alf Söderlund (Sammankallande)
Monica Sandström
Conny Fjällström
Lars Tegman
Karl-Olof Olofsson

 

21 Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman.

Utbildning bygdeportalen diskuterades. Framkom att styrelsen kommer att tillse att sådan ordnas vid lämpligt tillfälle.

Beslöts att med det lämna punkten till handlingarna.

 

22 Avslutande.

Hans Weinehall tackade närvarande deltagare samt förklarade år 2017 års stämma avslutad.

 

Protokollförare

Leif Carlson

 

Justeras

Lars Tegman

Sune Nilsson