17 april NYKommunal service, framför allt förskoleplatser och Sjöbacka vård- och omsorgsboende var i hetluften på ett offentligt möte i Tavelsjö bygdegård. Torbjörn Wennebro (c) hälsade välkommen och konstaterade att möteslokalen var för liten redan en halvtimme före start. Tavelsjö centeravdelning hade initierat mötet och fick stor draghjälp av 16 olika föreningar som man hunnit kontakta. Tavelsjö- och Rödåbygden växer men den offentliga servicen hänger inte med. Kommunen har en positiv viljeinriktning liksom de politiska partier som uttalat sig före senaste valet men bygden vill se mer än ord, man vill se åtgärder som stämmer bättre med viljeinriktningen. (klicka på rubriken för fortsatt referat.

Alf Söderlund, TuRe inledde förskolediskussionen med att presentera fakta. 50 barn saknar förskoleplats i bygden vilket innebär en svår logistik för familjer som måste köra flera mil varje dag till olika platser. 21 platser finns sedan tidigare i Rödåsels bygdegård som genom ombyggnad under julhelgen nu kan utökas till 35. En förskola planeras att byggas med två avdelningar. Ingen tidplan är presenterad.

I Tavelsjö finns fyra avdelningar och det behövs en utbyggnad vilket kan 4-6 år. Det har jobbats för en tillfällig lösning på pensionärshemmet men kommunen har dragit tillbaka det avtal som gjordes i höstas. Nu talar man i stället om att hyra modulhus men markfrågan är inte löst. Ett år är redan förlorat och Alf befarar att det kan ta upp till ett år extra.

Moa Brydstén, ordförande i för- och grundskolenämnden tog upp att det finns stora behov av platser på många ställen i kommunen och att det nu är Tavelsjös tur att få flera förskoleplatser. Utredning för fler platser i skola och förskola pågår. Upprörda röster framförde stark kritik till att man inte kan presentera någon plan för när det ska vara klart. Torbjörn efterlyste tempo i processen. Markfrågan är inte ny. Mårten Edberg framförde att kommunen borde använda lokal kompetens för att få tempo i processen. Moa sa vidare att hon vill ha dialog och samarbete till exempel med bygderåden. På en fråga om användning av fristående verksamhet skulle kunna användas var svaret ja.

Efter fika och mingel startade andra delen av mötet, om Sjöbacka. Solveig Granberg, (c) ersättare i Kommunfullmäktige inledde. Hon berättade att hon fått kännedom om att Sjöbacka ska tas upp som en fråga på Äldrenämnden nästa vecka och att det sprids en lång rad falska påståenden om boendet. Det sägs felaktigt att det inte skulle bo några Tavelsjöbor på Sjöbacka, att det råder kompetensbrist där, att det bara bedrivs palliativ vård och att det är svårt att rekrytera personal, det senaste är ett generellt problem.

Tavelsjöbygden har 2 415 invånare och har endast 8 platser i särskilt boende. Bjurholms kommun har 2 372 invånare och 60 platser på olika särskilda- och demensboenden. Frågan till äldrenämnden var: Vad är syftet med utredningen om Sjöbacka? Ingår utbyggnad av Sjöbacka? Kommer representanter från Tavelsjöbygden att ha representanter i utredningen?

Fredrik Vallham (s) ledamot i äldrenämnden svarade att det inte finns något förslag om nedläggning av Sjöbacka. Hela Umeå kommun kommer att genomgå en sårbarhetsutredning för alla äldreboenden. Problemet är ökande åldrande befolkning. I utredningen kommer alla att bemötas lika. Utredningen ska starta i höst.

Det finns ingen särskild kö till Sjöbacka vilket gör att de flesta Tavelsjöbor hamnar i andra kommundelar samtidigt som man inte vet hur många som vill bo i Tavelsjö. Anhöriga berättade om hur bra vården av deras närstående varit. Flera av Sjöbackas personal var närvarande och bekräftade att boendet fungerar bra och vilken förmån det är att få jobba på Sjöbacka. Torbjörn menade att det borde vara lättare att rekrytera personal till ett väl fungerande team där personalen har inflytande över sin arbetssituation än till enheter där medarbetare hanteras som utbytbara brickor i stora boenden.

Bengt Lunnergård, Husläkarna med Distriktssköterskemottagning i Tavelsjö bekräftade att det inte finns några hållpunkter för patientosäkerhet. Husläkarna är beredda att samverka med Sjöbacka för att stärka den medicinska kompetensen. Han frågade hur många närvarande som kan tänka sig att bo på Sjöbacka i framtiden och alla händer sträcktes upp.

Alf presenterade sist ett genomtänkt förslag på utveckling av Sjöbacka - ett föredöme och en pilotanläggning för äldreomsorg. Torbjörn tackade alla som medverkat och alla som kommit och bidragit till detta fantastiska opinionsmöte.

Bild: Några av talarna: Alf Söderlund, Moa Brydstén, Fredrik Vallham, Åke Gustavsson, Solveig Granberg och Torbjörn Wennebro

Foto: Nils-Åke Sandström