P1010843 2Månadsmöte kyrkan

Centerns nomineringsgrupp hade nyligen ett informationsmöte där medlemmarna var inbjudna för en diskussion om aktuella kyrkliga frågor.

Monika Sandström informerade om den stora omorganisationen i Svenska kyrkan i Umeå, där församlingarna nu är samlade i ett pastorat med en gemensam kyrkoherde. Hon framhöll hur värdefullt det är att
församlingarna är kvar, vilket ifrågasatts i den utredning som föregick förändringen. Församlingarna och deras verksamhet är en av de allra viktigaste förutsättningarna för att kyrkan skall behålla medlemmarnas engagemang och leva upp till begreppet en levande folkkyrka.

Alla var mycket eniga om att nomineringsgruppen inte skall maskera sin anknytning till centerpartiet. Många inom centerrörelsen är mycket aktiva i kyrkans verksamhet och det är viktigt för väljarna att nomineringsgruppen kan visa att det finns ett bestående engagemang för kyrkan och kristna värderingar. Men kanske borde nomineringsgruppens namn vara Centern i stället för Centerpartiet. Därigenom inkluderar man tydligare organisationerna centerkvinnor, ungdomsförbund och centerstudenter.

Gunnel Lagerqvist berättade bland annat om kyrkans stora engagemang och det gensvar man fått under kulturhuvudstadsåret. Sven-Olov Edvinsson tackade för värdefull information och diskussion.

På bilden: Sven-Olov Edvinsson, Gunnel Lagerqvist, Maja Westling och Monika Sandström

Foto: Nils-Åke Sandström