TC Interimsstyrelse Här kommer en kort rapport från arbetet med Tavelsjö Centrum, TC-projektet. Den 20 nov 2016 valde intressenterna i TC-projektet en interimsstyrelse bestående av: Vera Eriksson, Bertil Pettersson, Jerry Nilsson, Bo Nilsson och Alf Söderlund.

Vårt huvudsakliga uppdrag är att bilda en bostadsrättsförening (brf) för de som ska bo i det planerade huset i ett av de mest attraktiva områdena kring Tavelsjö.

Innan vi kan registrera en ny bostadsrättsförening måste vi uppfylla Bolagsverkets krav att ha en granskad och av Bolagsverket godkänd ekonomisk plan för föreningen. För att kunna ta fram en ekonomisk plan som uppfyller kraven måste vi ta fram mer information om husets utformning och kostnaden för att bygga det.

Det krävs investeringar på omkring en miljon kronor för att komma till den punkt där vi kan teckna bindande avtal med intressenter om att betala insats för de enskilda lägenheterna och där en bank är villig att ställa upp med de lån som krävs. Det vi måste klara av innan vi kan registrera den nya bostadsrättsföreningen är följande:

1. Detaljplan – Föreningen TuRe kommer redan i början av januari att ansöka om att Umeå kommun skall starta en detaljplaneprocess för den fastighet där de planerade lägenheterna skall byggas.

2. Geoteknisk undersökning – en sådan undersökning innefattar borrning ner i berggrunden på ett flertal olika platser på byggplatsen för att ta reda på hur markförhållandena ser ut på och vilken typ av grundläggning som kommer att krävas.

3. Ritningar/förprojektering. Detaljritningar över varje enskild lägenhet är nödvändiga för att den enskilda intressenten skall kunna avgöra om den planerade bostaden svarar mot de önskemål och behov hen har.

4. Bygglov - När de tre ovan nämnda uppgifterna är klara kan man gå in med en ansökan om bygglov till kommunen.

Osäkerheten när det gäller kostnaderna är störst avseende pkt 3, ritning/förprojektering. Vi kommer därför att vända oss till flera olika arkitektfirmor med ett förfrågningsunderlag.

Interimsstyrelsen har i nära samarbete med arbetsgruppen inom TuRe tagit fram ett konkret och detaljerat förslag om hur vi skall lösa den uppgift vi fått och även analyserat de risker som är förknippade med projektet. Vi återkommer inom kort med mer information kring detta till de som anmält sig till intresselistan för en lägenhet.

Alf Söderlund sammankallande för interimsstyrelsen