Kungörelse i Umebladet den 8 mars 1890 där häradshövding A. Ährling förslår att en kommunistertjänst ska flyttas ut till Tavelsjö samt att en kyrka måste byggas. Urklippet, som innehas av Mårten Edberg, Långviksvallen, kommer från Kassjö där det satt på baksidan av en tapet.


Nedskrift av texten från urklippet

Kungörelser.
Umebladet 4 ggr                    68 r
Häradshövdingen herr U. Ährling har inkommit med en skrivelse av den 1 dennes, vari föreslås, att församlingens begge kommunistraturer måtte utflyttas, nämligen den af kommunister Stenberg innehafda nu genast till Tafwelsjön och den som innehafwes af kommunister Edlund efter hans frånfälle till Sörmjöle eller annat lämpligt ställe, med skydlighet för församlingen i sin helhet att på begge ställena bygga kyrka, inköpa och bebygga boställe samt uppföra publika byggnader, hwaremot den qwarboende kyrkoherden skulle skyldigkännas att ständigt hålla adjunkt – med flere bestämmelser, som i skriften upptagas -  Med anledning av detta förslag kallas församlingens röstegande ledamöter till allmän kyrkostämma i sockenstugan Söndagen den 23 dennes efter slutad gudstjenst för att höras deröfwer och fatta det beslut, hwartill detsamma föranleder.
Umeå Landsförs. den 8 Mars 1890.
                                                                 D. Norrman.


elller (lite fritt översatt)

Kungörelser.
Umebladet 4 ggr                    68 rader
Häradshövdingen herr U. Ährling har inkommit med en skrivelse den första i denna månad. I skrivelsen föreslås att församlingens båda komministertjänster bör flyttas ut. Nämligen den tjänst som innehas av kommunister Stenberg till Tavelsjö, och den tjänst som innehas av kommunister Edlund, efter hans frånfälle, till Sörmjöle eller annat lämpligt ställe.
På båda ställena måste församlingen bygga en kyrka, köpa in tomt och bygga prästbostad samt uppföra allmänna byggnader. Den kvarboende kyrkoherden har som motprestation skyldighet att ständigt hålla adjunkt – med flera bestämmelser som det står i skriften.
Med anledning av detta förslag kallas röstberättigade ledamöter till allmän kyrkostämma i sockenstugan söndagen den 23 i denna månad efter gudstjänsten för att vid detta tillfälle lämna sina synpunkter och fatta beslut om förslaget.
Umeå landsförsamling den 8 mars 1890
                                                                 D. Norrman

För att se urklippet i sin helhet samt ovanstående text, klicka här
(pdf-fil, 1,85 MB). #

/Skannat, tolkat och nedskrivet av Mårten Edberg som också försökt att ”översätta”