Under torsdagskvällen den 5 februari, har Tavelsjö ByaNät brevledes översänt en hävning av föreningens avtal med UmeData Bredband KB.

Hävningen innebär att Tavelsjö ByaNät, enligt avtalets hänvisning till ABT 94, kommer att ta över projektet i befintligt skick med avsikten att genomföra de arbetsmoment som återstår (inkoppling av de återstående kontrakterade anslutningarna samt resterande återställningsarbete).

Bakgrunden till hävningen är att under den senaste tiden har det blivit uppenbart att UmeData kommit på ekonomiskt obestånd. Enligt avtalet har Tavelsjö ByaNät rätt att begära och få säkerhet (t.ex. bankgaranti) för projektets fullföljande och vi har begärt men vi har inte fått någon säkerhet. I detta läge har då styrelsen tvingats att häva avtalet med UmeData Bredband KB. Styrelsens uppfattning är att det omtag som nu blir, gör att bredbandsprojektet ska kunna färdigställas samt att Tavelsjö ByaNät och dess medlemmar ska lida minsta ekonomiska skada av detta förfaringssätt.


Projektet fortsätter

Hävningen innebär att projektet kommer att fortsätta i föreningens egen regi. ABT 94 reglerar ganska strikt hur en sådan uppkommen situation skall hanteras.

Utgångspunkten är att redan betalt material ska kunna nyttjas samt att befintlig utrustning ska kunna hyras mot en skälig ersättning. Avtalet ger Tavelsjö ByaNät denna rätt gentemot entreprenören.

Av naturliga skäl kommer det dock att krävas en hel del planering för att arbetena ska kunna vara i full gång. Därför kan vi inte i dagsläget säga när olika delar blir färdiga, t.ex. inkoppling av de sista anslutningarna.

Men vi är övertygade om att när nu vi med ny fart kan ta itu med uppgifterna, så ska också resultatet visa sig.


Driften i befintligt nät berörs inte – Internet fungerar som vanligt

Hävningen innebär ingenting för möjligheten att nyttja nätet för dem som redan är uppkopplade. Internettrafiken hanteras av UmeAccess som tagit över ansvaret från UmeData.


Möte med områdesansvariga

För att information och frågor ska kunna avhandlas så snabbt som möjligt kallas områdesansvariga till ett möte söndagen den 8 februari klockan 18.00.

Platsen meddelas via e-post och BYANÄT-portalen under fredagseftermiddagen.


Stämma i mars

Styrelsen har tidigare fattat beslut om att kalla till ordinarie stämma söndagen den 28 mars.


Återstående arbeten

De arbeten som återstår utgörs av en hel del arbeten i det huvudsak byggda men ej riktigt färdigställda delarna av nätet, inkoppling av de kontrakterade men ej inkopplade fastigheterna samt återställningsarbete.

I ”punktform” ungefär enligt följande:


Så snart som möjligt:

1. Svetsning av 3 anslutningar Signilsbäck och Tavelsjö by.
2. Svetsning av 2 anslutningar i Blomåker.
3. Felavhjälpning av 8 anslutningar i Norrbyområdet (Västerå och Österland).
4. Svetsning av 8 anslutningar i Rödånäs samt 1 i Kvarnsvedjan.
5. Dragning av resterande del av accessnätet i Överrödå, blåsning av fiber, montering av mediakonvertrar samt svetsning. Undercentralen monteras med nödvändigt utrustning samt anslutningarna insvetsas.
6. Dragning av resterande del av accessnätet i Trollberget (3 st), blåsning av fiber, montering av mediakonvertrar samt svetsning.
7. Dragning av resterande del av accessnätet i Rödålund blåsning av fiber, montering av mediakonvertrar samt svetsning.
8. Dragning av resterande del av accessnätet i Selet, inklusive Älglund (merparten), blåsning av fiber, montering av mediakonvertrar samt svetsning. Undercentralen monteras med nödvändigt utrustning samt anslutningarna insvetsas.
9. Dragning av accessnätet i Gullsjö, blåsning av fiber, montering av mediakonvertrar samt svetsning. Undercentralen monteras med nödvändigt utrustning samt anslutningarna insvetsas.
10. Säkerställande av redundans genom sammankoppling av de två nätsegmenten i Haddingen.
11. Intrimning av nätet som helhet (när samtliga driftsatts).


När tjälen släppt:


1. Nedgrävning av fiber som förlagts på marken. Vissa svetsningsarbeten där fibern måste kapas för att dras om (trummor i första hand).
2. Återställning efter grävarbetena i form av återfyllning, utjämning och insådd på gräsmattor. Föreningar kommer att tillfrågas om intresse att utföra arbeten mot ersättning. På så sätt kan en del av pengarna komma bygden tillgodo.
3. Inmätning av ledningssträckor, svetsbrunnar, undercentraler etc. för framställning av erforderligt kartmaterial.
4. Färdigställande av erforderlig redovisning för att Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner ska utbetala resterande belopp av utlovat stöd.


Till sist…

Den situation som nu uppstått är tråkig – för Tavelsjö ByaNät och för UmeData Bredband KB med sina ägare. ByaNäts styrelse har ägnat åtskilliga timmar till att väga olika alternativ och olika handlingsvägar mot varandra. Till slut återstod hävning av avtalet som det enda rimliga alternativet.

Det känns dock bra att föreningen fullföljt sina åtaganden i avtalet när det t.ex. gäller betalningar. Vår motpart har tidigare uttryckt att vi mer än väl försökt att bistå. Styrelsen har vid ett flertal tillfällen också försökt att finna olika lösningar för att undvika en hävning av avtalet.

Men nu är vi där vi är. Det kommer att innebära en hel del mer jobb för styrelsen och områdesansvariga, och därmed en påfrestning för hela föreningen. Men styrelsen är fast besluten att färdigställa det vi fått medlemmarnas förtroende för!

Styrelsen för Tavelsjö ByaNät
genom
Hans Weinehall
Ordförande
_________________________

Länkar:

Filen saknas i filarkivet!Hävningen

Filen saknas i filarkivet! Utskriftsvänlig version