Kommer det bestående minnet av kulturhuvudstadsåret bli, att det var då som kulturnämnden och en majoriteten i kommunfullmäktige flyttade bort stadsbibli-oteket från centrum.
Om ett år blir Umeå Europas kulturhuvudstad. Det finns stora förväntningar kring vad detta kommer att betyda för Umeå och vad detta kommer att betyda för Umeås kulturliv, vilka avtryck det kommer att ge för framtiden. Vad kom-mer man efteråt att minnas av stora manifestationen som det innebär att ha varit Europas kulturhuvudstad. Jag är rädd för att det bestående minnet blir, att det var det året som kulturnämnden flyttade bort stadsbiblioteket från centrum, och bort från den omedelbara närheten till busstorget. Närheten till ett bibliotek är en oerhörd kvalitetsfaktor, särskilt för äldre och speciellt för rörelsehindrade och som kanske måste avstå från biblioteksbesöken när avståndet ökar så drastiskt. Vi kunde se vilken dramatisk ökning det blev både när det gällde besök som ut-låning när biblioteket flyttades till centrum från det tidigare läget bortom läns-styrelsen. Risken är stor att vi nu kommer att se motsvarande minskning.
Det är många umeåbor som undrar varför, vilket det verkliga motivet var. Att biblioteket var för litet och trångt vilket kulturnämnden åberopade inte stämmer, har ju avslöjats av regional-TV som kunde berätta att det nya biblioteket kom-mer att rymma betydligt mindre mängd böcker än det befintliga, det man av ut-rymmesskäl måste flytta bort från.
Jag har i tidigare inlägg uppmanat kulturnämndens ledamöter eller majoriteten i kommunfullmältige som drev igenom beslutet att tala om vad som var det verk-liga motivet men jag har inte fått något svar.
En verklig demokrati kräver att förtroendevalda för en dialog med väljarna och de måste kunna motivera sina beslut även om det känns obekvämt. Så jag upp-manar er än en gång, Varför genomdrev Ni beslutet att flytta bort Stadsbibliote-ket och varför vill Ni inte svara? Ni behöver ju inte skriva på väggarna, Skriv i VK !
Nils-Åke Sandström Tavelsjö