Att intresset är stort kring frågan om vägbelysning vittnade det välbesökta mötet som Tavelsjöcentern ordnade på Bygdegården i torsdags (10 juni).

Kommunens gatuchef Ulf Olofsson informerade då om förslaget till nya riktlinjer för kommunalt stöd till enskilda vägar och överföring av driftansvaret för vägbelysningen.

Enligt förslaget kommer kommunen att successivt avveckla drift och underhållsansvaret för belysningsanläggningar på enskilda och allmänna vägar.

Grundprincipen som föreslås är att anläggningar får vara kvar med kommunal drift så länge anläggningen enligt kommunens uppfattning fungerar på ett säkert sätt. Därefter överförs drift och underhållsansvaret till väghållaren.


Får betala kostnader för vägbelysning två gånger

Det blev en livlig debatt där många menade att detta bryter mot den jämställighetsprincip som skall gälla gentemot mot kommuninvånarna. Alla betalar skatt enlig samma regler. I den ingår kommunens kostnader för gatubelysning. Varför skall då de som bor efter enskilda vägar betala kostnader för vägbelysningen en gång till.

Några menade också att vägbelysning inte är någon lämplig fråga att överföra till vägföreningar. Det krävs särskild kompetens och behörighet att handskas med belysningsanläggningar. Vägföreningarna har också redan idag höga kostnader för väghållningen.

Ulf Olovsson kunde inte direkt ge besked om vad som gäller där det finns befintliga avtal som tecknats med vattenfall när belysningsanläggningar uppfördes. Han lovade att undersöka detta och återkomma med besked.

Förslaget kommer att avgöras av tekniska nämnden efter sommaren och de som har synpunkter kan skriva ner och skicka in dem till Tekniska nämnden Umeå Kommun, 901 84 Umeå.