Tavelåm 05 15 Bild 1 cid E91E7D25 EC42 441B A067 8546013B76C7lan

Hur ser framtidens Tavelån ut? Nyligen blev intresserade inbjudna till Information och Workshop i Tavelsjö kring ett nytt projekt om samverkan och åtgärder kring övergödning i Tavelåns avrinningsområde.

Nina Stenbacka, Umeå kommun är anställd under två år för att driva en lokal samverkan för att fånga upp det engagemang som finns kring dessa frågor. Projektet innebär att man bedömer miljöstatus i vattendragen samt behovet av åtgärder. Tanken är att kunna samla berörda och engagerade personer och föreningar som kan ta itu med det som behöver göras. Nina Stenbacka gav flera exempel på mål och åtgärder. Till exempel kan man skapa fosfordammar för att återvinna fosfor och kväve eller skyddszoner vid vatten, med gröna växter för att minska övergödning. Ekonomiskt stöd finns att söka och Nina Stenbacka hjälper till med detta.

Jan Åberg från Mellanbygdens vattenråd lyfte fram olika perspektiv bland annat att lokala kunskaper är mycket viktiga att ta tillvara och att det finns värden som till exempel ekologiska och sociala. Allt blir inte sämre men förändringar pågår. Vattenstatus i Mickelsträsk och Trehörningen är god men i Avan dålig.

Björn Eriksson, Umeå kommun presenterade metod, syfte och resultat för ett Lova-projekt som genomförts i den nedre delen av Tavelån. Projektet syftade till att ringa in hur mycket olika verksamheter och markanvändning bidrar med näringsämnen och peka på lämpliga kostnadseffektiva metoder för att minska läckaget av näringsämnen till Tavelån och Tavlefjärden. Det handlar om dammar och filter samt tillsyn och kontroll för enskilda avlopp och vatten från Dova samt avloppsreningsverk.

Frågor kom under presentationerna och fortsatte sedan i workshopgrupper med diskussionsfrågor.

Bild: Jan Åberg, Björn Eriksson, Nina Stenbacka och Bengt Hallberg

Foto: Nils-Åke Sandström