DSC 1972 2

 

Björne Lind, Torbjörn Wennebro, Pernilla Helmersson, Berit Jonasson/Vikberg, Alf Söderlund och Annika Myrén i diskussion.

Alf Söderlund hälsade Ca 45 Tavelsjöbor välkommen när Tavelsjöbygdens LRF och Bygderådet i Umeå bjudit in till ett offentliga möte i Tavelsjö Bygdegård om Umeå kommuns tematiska översiktsplan för landsbygden.

Flera företrädare för kommunen deltog på mötet för att informera och samla in synpunker och förslag. Det var landsbygdsstrateg Annika Myrén, stadsarkitekt Tomas Strömberg, samhällsplanerare Pernilla Helmersson samt kommunstyrelsens representant Christer Lindvall.

DSC 1967 2

 

Alla som bor på landsbygden har nu fram till den 13 april möjlighet att lämna in synpunkter och förslag på vad som skall ingå i planen. Synpunkterna samlas i en samrådsredogörelse där även de förändringar som synpunkterna föranlett redovisas. Sedan kommer det justerade översiktsplaneförslaget att ställas ut under minst två månader. Berörda får då en ny chans att reagera på de förändringar som gjorts efter samrådet. Efter granskningen samlas inkomna synpunkter i ett så kallat utlåtande efter utställning. Det är kommunfullmäktige som slutligen antar planen som kommer att styra bland annat bebyggelseutvecklingen., Pernilla Helmersson berättade att Landsbygden, som tidigare hanterats i en kommuntäckande översiktsplan, nu lyfts över till en egen del i översiktsplanen. Samtidigt med detta tematiska tillägg, tas ett ”ramverk” kallad Översiktsplan Umeå kommun, fram. Tanken är att detta ”ramverk” ska hjälpa till att lotsa och bidra till att det är lättare att hitta rätt och förstå översiktsplanen i sin helhet.

Planeringen för landsbygden bidrar till förverkligande av översiktsplaneringens intentioner där Umeås landsbygd utgör en självklar del i scenariot för ett Umeå med 200 000 invånare. Någon motsättning mellan stads- och landsbygdsutveckling finns inte. En satsning på landsbygden är också en satsning på staden. I debatten talas mycket om staden men befolkningsmålet om 200 000 invånare berör landsbygden och andra tätorter i allra högsta grad. Det handlar om att skapa en hållbar bebyggelsestruktur utanför staden, skapa förutsättningar och att utveckla befintlig infrastruktur såsom t.ex. skolor, service, kommunikationer samt att utveckla goda livsmiljöer.

Tomas Strömberg Sven Olov Edvinssonm. fl.DSC 1977 2

Efter informationen delades deltagarna upp i grupper som skrev sina synpunkter på olika frågeställningar.

Lovisa Carneland Rolf A Mikarl m.fl

 

Pernilla Helmersson avslutade mötet med att tacka för de synpunkter som de fått och uppmanade alla att skicka in flera synpunkter, eftersom denna plan kommer att ha stor betydelse för Tavelsjö och landsbygdens utveckling.

Foto: Nils-Åke Sandström

Planen finns på http://www.umea.se/oversiktsplan