Planeringen för att skapa ett centrum för vård och boende vid kyrkan i Tavelsjö fortsätter. Måndagen den 5 mars hade Eva Andersson Socialnämndens ordförande och Åsa Ögren Byggnadsnämndens ordförande reserverat tid för att ta del av förslaget.

Från Tavelsjö församlings kyrkoråd deltog Karl-Olov Olofsson, Monika Sandström och Ulla Blomqvist och från Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling deltog Göran Sundqvist, Nils-Åke Sandström och Stellan Lundberg.

De grundläggande delarna i förslaget redovisades av Göran Sundqvist.

Kyrkan som huvudman eller en av huvudmännen för äldreomsorgen kan utgöra en garanti för viktiga grundvärderingar, god kvalitet och ett brett engagemang. En attraktiv lösning för seniorboende och äldre, innefattande omsorg av god kvalitet ger möjligt att locka fler boende till Tavelsjö.

Bakgrunden är att Kyrkorådet vill pröva nya former och engagera sig i vård och omsorg. Bygden är tillräckligt långt från centralorterna Umeå, Vindeln och Vännäs för att kunna samla verksamheter i ett litet centrumkärna. Området vid Kyrkan är en av de vackraste platserna i kommunen. En lösning enligt idéerna kan ge den extra dragningskraft som behövs för en levande bygd. Prästgårdens läge tillsammans med kyrkans markområde utgör en viktig förutsättning för denna utveckling.

Viktiga fakta är att det är för få vårdplatser på Sjöbacka för en fullgod bemanning och service. Maten får inte länge tillagas lokalt och kopplingen till lokala råvaror är svag. Den nya hemtjänstorganisationen är i vissa avseenden ifrågasatt. Tavelsjö församling behöver utöka underlaget för sin diakoniverksamhet. Lösning för primärsjukvården bedöms inte långsiktigt fungera optimalt ur brukarsynpunkt. Idrottshall saknas främst för barn och ungdomar men även för vuxna – liksom en väl fungerande lokal för friskvård. Utbudet av alternativa boenden för äldre är litet.

Kyrkan kan tillsammans med andra aktörer bidra till en helhet. Engagemanget i olika föreningar är stort och bidrar till att öka den sociala gemenskapen som leder till ett minskat utanförskap. T.ex. så är SPF en rekryteringsbas för volontärer i äldrevården. Insatser för äldre kan vara en” win-win situation” d.v.s. ett sätt att aktivera sig som pensionär och samtidigt bidra till ett aktivare liv för de boende på servicehem och äldreboenden.

Utarbetandet av en väl utvecklad modell med volontärer utgör ett viktigt inslag i det fortsatta utvecklingsarbetet för såväl äldreomsorgen som skolan.
Dagligvaruaffären Matboa säkerställer att varor kan inhandlas på nära håll. En vårdcentralfilial med deltidsläkare innebärande möjlig tillgång till distriktssköterska för både mottagning och hemsjukvården och t.ex. fotvård och hårvård.

Tavelsjö centrala del vid Kyrkan utgör en naturlig utgångspunkt för hemtjänstservice antingen i kommunal eller i annan regi. Aktiva bönder med fungerande landskapsvård håller landskapet öppet och kan bidra med lokalt producerade råvaror.

Restaurang/matställe kan även ta emot besökande/turister. Idrott och friluftsliv är viktigt för att få fler barn och ungdomar engagerade och en lämplig lokal knuten till området skulle kunna användas både för träning och gymnastik både för unga (inkl. skolan) och gamla.

Stellan Lundberg har skissat på tänkbara lösningar och redovisade dessa.

Ett utbyggt Sjöbacka med särskilt boende från 8 vårdplatser till 16. En ny byggnad för trivselboende för seniorer med utsikt över sjön. I denna kan en utökad hemtjänst stationeras. Det kan också bli naturligt att förbereda för en filial med viss läkarservice och disriktsköterskemottagning i denna byggnad. Den nuvarande prästgården kan inrymma en matservering som kan vara öppen för allmänheten. Läget med utsikt över sjön är ett starkt konkurrensmedel. Denna byggnad kan kompletteras med en liten hotelldel. Längst österut finns möjligheter att bygga en hall för idrott och träning innefattanden ett spa och/eller ett inomhusbad.

Mot sjöstranden finns möjlighet att anlägga dels gångvägar men också en trädgårdsanläggning. Sådan har på andra håll visat sig vara ett utmärkt sätt i rehabiliteringsarbete.

Vid sjön finns också möjlighet att iordningställa en utomhusbadplats. De nuvarande lägenheterna i gamla pensionärshemmet som inte är handikappanpassade kan övergå att bli ungdomsboende.

Den efterföljande diskussionen innefattade frågor som allmänna synpunkter på iden, efterfråganprognos inom 5-10 års sikt på bl.a. nya pensionärer i området, efterfrågan på seniorlägenheter, efterfrågan på särskilt boende, behov av hemtjänst, behov av distriktssköterska, upphandlingsproblematik – risker, möjligheter för bygglov, tidsaspekter.

Eva Andersson lovade att ta fram underlag som kommunen har kring flera av dessa frågor och Åsa Ögren rekommenderade att en ansökan om bygnadsplan bör göras så snart som förslaget konkretiserats ytterligare.

Båda uttalade sig positivt till iden som har ett antal mervärden. Eva föreslog och ett nytt möte bestämdes för att ytterligare diskutera möjligheterna.