Härthumb TBN översikt kan årsberättelsen för verksamheten år 2022 laddas ner.

Klipp från de två första kapitlen:

Berättelse om Tavelsjö ByaNäts verksamhet år 2021 Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening, som ägs gemensamt av oss medlemmar, förvaltar bygdens eget bredbandsnät. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1103 fastigheter anslutna till bredbandsnätet.

År 2021 var ännu ett år där samhället påverkades väldigt mycket av pandemin. Medlemmar har vittnat om det stora värde bredbandsnätet innebär. Många har kunnat sitt arbete, skolan eller fritidsverksamheter på distans. Pandemiåren har skapat nya erfarenheter som i sin tur kan bidra till ännu mer positiv syn över vilka möjligheter det finns att bo och verka på landsbygden

Styrelsens uppdrag handlar i huvudsak om drift och skötsel av nätet, förverkligandet av nya anslutningar samt medlemskontakter – främst genom vår medlemsservice. I viss mån sker det också vissa mötesaktiviteter utöver årsmötet. Till exempel sådana som rör särskilda projekt eller trivselaktiviteter.

Det finns också möjligheter för medlemmar att ta del av information från styrelsen eller medlemsservice via olika sociala medier. Med dessa är det också möjlighet att utbyta tankar medlemmar emellan. Viktigast är då www.bygdeportalen.se och Tavelsjö ByaNäts egen sida på Facebook.

 

Byggande och särskilda insatser 2021

Under året har det tillkommit 28 anslutningar. Projektledare har även detta år varit Per-Gunnar Olofsson, som tillsammans med olika medarbetare gjort ett fint arbete. Sune Karlssons Maskintjänst har anlitats gräv- och plöjningsinsatser. Företaget El IT AB har anlitats för att göra installationstjänster.

Tavelsjö ByaNät firar sitt 20-årsjubileum under år 2022. Vi är ett av de största medlemsägda bredbandsnäten i Sverige.

Genom att vi är många som kan dela på de fasta kostnaderna har vi en god och stabil ekonomi. Det skapar goda förutsättningar att utveckla vårt bredbandsnät på olika sätt.

Ett utvecklat bredbandsnät är värdefullt för vår bygds utveckling. Det skapar samhörighet och förbättrade möjligheter att bo och verka för både ung som gammal. Olika former av företagande har stimulerats och det har varit positivt för såväl sysselsättning som bosättning i landsbygdsområdet. Med de 108 byar som idag försörjs av TBN inom kommunerna Vindeln, Vännäs och Umeå har också den geografiska samhörigheten stärkts.

För närvarande är standardhastigheten i nätet upp till 100 Mbit/s i båda riktningarna. Det är också möjligt att öka hastigheten till 300 Mbit/s, vilket kostar 75 kronor extra per månad. Detta beställs hos medlemsservice. ITbranschen präglas av en ständig utveckling, både när det gäller teknik och olika användningsområden. Styrelsen har en ständig ambition att följa teknikutvecklingen och de krav som den kan komma att ställa på vårt nät.