Tavelsjo byanat v1

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Torsdag 10 november 2022 kl. 18.30
(Ombudsanmälan från kl 18.00)

Wärdshuset Tavelsjö

Härmed kallas till extra föreningsstämma den 10 november 2022 å Tavelsjö Wärdshus. Klockan 18.30 (ombudsanmälan från 18.00).

På dagordningen en stadgejustering.

 

Anledningen till justeringen är Skatteverkets ändrade tolkning av momslagstiftningen. Om inte TBN tydliggör gällande stadgar kan vi i framtiden tvingas ta ut moms på ägarinsats för nya medlemmar.

Genom den nya formuleringen av §6 tydliggörs grunden för medlemmarnas nuvarande och framtida (momsbefriade) delägarskap av föreningen. Justeringen av stadgarna §6 syftar till att undvika ytterligare kostnader för våra medlemmar samt att i relation till Skatteverket göra det tydligare att föreningens medlemmar genom sina inbetalda insatser är de verkliga ägarna av föreningen.

 

Eftersom stadgeändringar ska antas vid två stämmor efter varandra varav en ordinarie, kallas till denna extra stämma att konfirmera beslut nr 1. Beslut vid ordinarie stämma den 18 juni 2022, i linje med förslaget. Se länk: 

http://www.bygdeportalen.se/foreningar/tavelsjo-byanat/medlemsinformation

 

Förslag till dagordning


1. Öppnande.
2. Val av stämmoordförande.
3. Anmälan av protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd.
5. Val av justerare.
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
7. Fastställande av dagordning.
8. Stadgeändring med anledning av Skatteverkets tolkning av momslagstiftningen
(beslut två av två)

Förslag om tillägg till §6, samma formulering som antogs av ordinarie föreningsstämma den 18 juni 2022, tilläggen är markerade med grönt:


§6 Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp. Insatsens storlek uppgår till 28 500 SEK. Insatsen ska erläggas kontant alternativt genom att en insatsförbindelse tecknas. Medlemsinsats kan överlåtas. Ägare till fastighet som är ansluten till föreningens bredbandsnät har ansvar för att informera föreningen om ett förestående ägarbyte. Överlåtelse av insatsen i föreningen till den anslutna fastighetens nya ägare bör ske samtidigt med ägarbyte av fastigheten. Om en registrerad medlem låter bli att betala medlemsavgift som beslutats av föreningen ska föreningen undersöka om den fastighet som är kopplad till medlemskapet bytt ägare. Om ägarskifte har skett men ägaröverlåtelse avseende insatsen inte delgivits föreningen ska insatsen anses ha övergått till fastighetens nya ägare vid dagen för fastighetens ägarbyte. Om fastighetens nya ägare inte vill överta insatsen och därigenom bli medlem i föreningen ska detta delges föreningen. Ägarinsats kan återbetalas under förutsättning att föreningens tillgångar i den aktuella fastigheten kan skyddas genom servitut eller motsvarande avtal mellan lagfaren ägare av fastigheten och Tavelsjö Byanät. Återbetalning av insatsbelopp kan ske tidigast året efter det år ansökan om återbetalning inkommit till styrelsen.

9. Avslutning.
Efter avslutad stämmoförhandling kan viss annan information komma att förmedlas.

Välkomna hälsar styrelsen för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening


/Hans Weinehall, ordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kallelsen som pdf kan laddas ner här: Kallelse