Maria Ärlestig Peter Sylwan Torbjörn WennebroArne Lindström och Kjell Åke Johansson.DSC 2106

Maria Ärlestig, Peter Sylwan, Torbjörn Wennebro, Arne Lindström,och Kjell-Åke Johansson.

De som tror att nötkreatur är en klimatbov vet inte vad dom pratar om. Korna är tvärtom en del av lösningen om vi ska kunna behålla bördighet och lagra in mera kol i marken för att minska koldioxidhalten i luften.

Så kan man sammanfatta det budskap som vetenskapsjournalisten Peter Sylwan framförde vid en välbesökt föreläsning i Tavelsjö Bygdegård arrangerad av Tavelsjöbygdens LRF-avdelning och Studieförbundet Vuxenskolan.

Peter Sylwan, boende i Össjö utanför Ängelholm i Skåne har i flera uppmärksammade artiklar i Svenska Dagbladet pekat på att de som argumenterar för en allmän köttskatt inte har förstått hur naturen fungerar. Att nötkreatur kräver mera foder per kilo kött jämfört med gris och kyckling säger ingenting om effekterna på klimatet. Det handlar om vilket foder som används.

Peter Sylwan

Den stora klimatboven inom jordbruket är öppen mark och produktion av gris och kyckling baseras nästan uteslutande på foder som produceras med annuella växter på plöjd mark som läcker kol till atmosfären. Korna däremot är betesdjur som kan tillgodogöra sig mat från mark som inte behöver plöjas d v s gräs och bidrar därmed till inlagring av kol i marken.

Publik Peter Sylwan

Peter Sylwan pekade på att det svenska jordbruket de senaste årtiondena har lagrat in mera kol än vad som läckt ut till atmosfären vilket bl. a förklaras av det ökande antalet hästar som är betesdjur. Korna är dock med sina fyra magar ännu effektivare i den processen. Nyckeln till ett klimatsmart jordbruk är fler betesdjur och utveckling av fleråriga spannmålsväxter så att plöjning kan minimeras.

PG tackar Peter Sylwan

Drygt 50 personer kom för att lyssna till budskapet och kunde åka hem med nyvunna kunskaper.

Text: Torbjörn Wennebro

Foto: Nils-Åke Sandström